ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
รัชนี
สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
2
วิวัฒน์
อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
3
วีณา
ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4
กิตติกานต์
โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
5
จินตนา
เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6
เฉลิมศรี
บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
7
สริญญา
พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
8
จันทร์จิรา
จันทร์ประโคน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
9
จุรีย์พร
เจริญรัมย์
พนักงานทำความสะอาด
10
ไชยวัฒน์
หะธรรมวงษ์
พนักงานขับรถ
11
สุวภาพ
ภูงอก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน