ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
เดโช
วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2
ภคินท์
ไทยทองหลาง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3
สุวรรณ
สุกตะกั่ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4
เพ็ญทิพา
เกษหอม
เจ้าหน้าที่ กทบ. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
5
แสงเพชร
สังสีแก้ว
เจ้าหน้าที่ กทบ. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์