ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
กรองศักดิ์
โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2
สมยศ
ฉันฉายา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
ศิริมา
จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4
เพ็ญพิไล
จำลองนาค
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
5
กนกพร
แย้มประโคน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
6
มุกดา
ธัญญานนท์
ธุรการ
7
วสัน
วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ