ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานสารสนเทศฯ

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
จรินทร์
รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ
2
สมจิตร
สายชมภู
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
3
ชิษณุกิจ
เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4
รณภพ
เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5
กำพล
โล่ห์นารายณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
6
นิธิวัชร์
ทิพย์ประมวล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7
สิทธิพร
เตียประสิทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ