ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.เมืองบุรีรัมย์

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
ศิรินทร์ทิพย์
ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2
ธนพร
ขจิตเวทย์
พัฒนาการอำเภอ
3
ประหยัด
อะรัญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4
วิจิตรา
ศรีตระบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5
จรัส
ศรีผุย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
6
ยุพาพิน
ศรีนาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
7
นัฐกานต์
ศรีทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
8
ศรัญญา
อยู่แย้ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
9
สุภาภรณ์
กุยรัมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
10
วัชรินทร์พร
บุตรเอก
อสพ.สพอ.เมืองบุรีรัมย์
11
สุพัตรา
สอแสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
12
กองทอง
ชุ่มมณีรัตน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
13
สิทธิพร
เตียประสิทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ