ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.กระสัง

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
พนิดา
ธำรงทรัพย์
พัฒนาการอำเภอ
2
ธันยพร
โกยสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
ณัชญาภรณ์
มีงาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4
สงกรานต์
มีงาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5
สุชญา
กำลังหาญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
6
ปัฏิมาศ
สืบตระกูลทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7
วิมลลักษณ์
โสระวงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
8
ธีรวุฒิ
ก่ายแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ