ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.คูเมือง

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
วสันต์
ศรีจุดานุ
พัฒนาการอำเภอ
2
จันทิมา
ล่ามแขก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3
อร่าม
พลชุมแสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4
นที
บุญวิจิตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
5
ชวดล
สง่าศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ