ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.แคนดง

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
กุหลาบ
งามเลิศ
พัฒนาการอำเภอ
2
ปรัชญา
พรหมบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3
อมรรัตน์
มีเที่ยง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
ณนคร
แสงเนตร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
5
มธุรส
ศรีมหาพรหม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ