ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.เฉลิมพระเกียรติ

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
สถาพร
ศรีนาม
พัฒนาการอำเภอ
2
วัชรพงษ์
หงษา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3
ภัทรวดี
มักขุนทด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
คำผล
คำพิสาร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน