ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.ชำนิ

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
สุวพัชร์
อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2
ทิพย์วิภา
สุขสวัสดิ์
พัฒนาการอำเภอ
3
ศรีสุดา
เอกะวิภาต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4
ทอน
ทองพา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5
สุพจน์
ฉิมมาลี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ