ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.นางรอง

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
จันทกานต์
ทวีสุข
พัฒนาการอำเภอ
2
ทวีชัย
บุญราศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
สุนทราพร
ทองพั่นชั่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
นิศากร
สีพรมทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
5
สุทิศ
เบ็ญมาศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
6
พิลาฏลักษณ์
พินิจนรชาญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7
นิภาพรรณ
จันทร์เจ้า
นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง