ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.นาโพธิ์

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
ธีรพันธ์
รัตนบุศย์
พัฒนาการอำเภอ
2
วณาภรณ์
มิสา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
จิราพร
นามสมบัติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
ดวงพร
นาหนองขาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ