ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.โนนดินแดง

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
อภิชาติ
พิบูลย์
พัฒนาการอำเภอ
2
ไชยยา
จันทร์พุ่ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
กฤษฎาพงศ์
ศรีเข้ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
วรศักดิ์
สังวาลรัมย์
พัฒนาการอำเภอ
5
สมชิต
ไชยชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
6
ณัฐพร
นาถาบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ