ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.โนนสุวรรณ

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
กรรณิการ์
ลิขิตพัฒนะกุล
พัฒนาการอำเภอ
2
สมประเสริฐ
สดกลาง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
สุนันท์
เธียรวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ