ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.บ้านด่าน

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
กิ่งกาญจน์
สุขอนันต์
พัฒนาการอำเภอ
2
ว่าง
ว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
ทานตะวัน
เย็นรัมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
นันท์นภัส
ภูบัวหลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ