ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
ทวี
ศรีชาติ
พัฒนาการอำเภอ
2
สุรจิต
สุขบัติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
ภัทรวรรณ
ทองดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
กนกวรรณ
ปานพูน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ