ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน อื่นๆ ฝากพุทไธสงแก้ไขด้วยครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/09:15:57
2
วสัน อื่นๆ ฝากงานให้พี่หมี พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/08:50:12
3
วสัน อื่นๆ รายละเอียดประกอบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ปี 62 ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/17:22:39
4
วสัน อื่นๆ วาระการประชุม วสัน ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/21:13:38
5
วสัน อื่นๆ เป้าหมายตามโครงการกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/14:12:31
6
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/14:42:38
7
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจสอบหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/15:31:37
8
วสัน OTOP ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/14:57:43
9
วสัน อื่นๆ รายงานผลสัมฤทธิ์ ฝากอำเภอพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/12:19:38
10
วสัน การบริหารแผนงาน/โครงการ โครงการ สร้างชุมชนเข้มแข็งฯ (งบจังหวัด) ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/09:30:29
11
วสัน อื่นๆ รายละเอียดโครงการ พัฒนาสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ฝากพี่ดิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/11:21:28
12
วสัน อื่นๆ แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/12:03:36
13
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจสอบทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/09:11:48
14
วสัน อื่นๆ รายงานรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ฝากไบ้คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/09:57:45
15
วสัน อื่นๆ กองทุนหนุนเสริมotopนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-12/18:57:29
16
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ บันทึกเชิดชูเกียรติ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-18/18:00:29
17
วสัน อื่นๆ แบบรายงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (ฝากไป้) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/11:21:34
18
วสัน อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มอาชีพตามโครงการสร้างสัมมาชีพฯ ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-30/11:16:22
19
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ครบ 13182 ครัวเรือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-30/11:11:00
20
วสัน อื่นๆ เกณฑ์ครัวเรือนสัมมาชีพฯ ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-30/09:08:52
21
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์สาธิตการตลาดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-25/15:37:36
22
วสัน อื่นๆ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 3-4 วสัน ฝากหัวหน้าประดิษฐ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-25/11:31:23
23
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมุลปราชญ์ อ.พุทไธสง ฝากพี่พิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-26/14:19:34
24
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-20/12:32:43
25
วสัน อื่นๆ แบบรายงานปราชญ์สัมมาชีพฯ (ฝากป๋องพลับพลาชัย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-14/11:50:45
26
วสัน อื่นๆ แบบรายงานข้อมูลปราชญ์สัมมาชีพชุมชน งบประมาณ ปี 2560 ฝากน้องยุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-26/13:48:28
27
วสัน อื่นๆ มอบหมายหน้าที่การงาน ฝากวิวัฒน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-21/12:18:47
28
วสัน อื่นๆ แบบรายงานการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-30/16:08:16
29
วสัน อื่นๆ หมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-23/17:35:20
30
วสัน อื่นๆ แบบรายงานผลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-16/14:55:08

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]