ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เอกสารสรุปผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-06/11:08:20
2
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-06/11:07:42
3
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เอกสารคู่มือขับเคลื่อนโครงการพลังกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-06/11:07:10
4
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เอกสารเล่มสรุปผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-06/10:34:42
5
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แบบขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ขอข้อมูลผลการดำเนินงานรายละเอียดที่แนบ และไฟล์ภาพถ่าย JPEG
2015-08-04/13:27:12
6
สรัลนุช อื่นๆ เอกสารการรายงาน SAR 1.5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เอกสารการรายงานตัวชี้วัดการถ่ายทอดค่าเป้าหมายสู่บุคคล
2015-08-01/10:00:24
7
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ กรอบการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดส่งกรอบการแสดงผลงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2558 วันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
2015-07-16/20:10:34
8
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางการตรวจประเมินผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดส่งแนวทางการแสดงผลงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2558 วันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
2015-07-16/20:09:29
9
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบ้ติราชการภายใน ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ จังหวัดจัดส่งแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558
2015-07-14/11:39:05
10
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ บัญชีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการริเริ่มฯ แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ จังหวัดฯ ส่งบัญชีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการถอดสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง (ฉบับแก้ไข) วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หลังเก่า
2015-07-14/10:56:24
11
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่างกำหนดการดำเนินการตามโครงการถอดสรุปบทเรียนตามโครงการริเริ่มฯ 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ จังหวัดฯ จัดส่งร่างกำหนดการดำเนินงานโครงการจัดเวทีสรุปถอดบทเรียนผลขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า)
2015-07-13/17:33:01
12
สรัลนุช PA แบบตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯภายใน 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ แบบตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2558 รายตัวชี้วัด จำนวน 10 แบบ
2015-07-11/15:51:01
13
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการริเริ่มฯ แก้ไข 10 กค.2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี 2558 แก้ไขวันที่ 10 กรกฏาคม 2558
2015-07-11/15:47:39
14
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แบบรายงานโครงการริเริ่มฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ แบบรายงานโครงการริเริ่มฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ บร 0019/ว 15795 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
2015-07-03/13:52:49
15
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แบบรายงานการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เอกสารรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหว้ดบุรีรัมย์ที่ บร 0019/ว 15123 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
2015-06-24/09:12:13
16
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ รายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ฯ (ตัวชี้วัด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เอกสารรายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (พลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง)
2015-06-02/17:13:59
17
สรัลนุช อื่นๆ จิ๊กซอว์ ช้างพลายบุรีรัมย์ 500 ช้ิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ppt นำเสนอช้างพลายบุรีรัมย์ สันติสุช
2015-05-20/10:02:24
18
สรัลนุช อื่นๆ รายงานการขับเคลื่อนดีที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ แบบรายงาน ผลการขับเคลื่อนงาน ดีที่ 8 พลายบุรีรัมย์ สันติสุข
2015-05-20/10:00:48
19
สรัลนุช PA รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (PA) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ 1. รายละเอียดประกอบตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 2. แบบแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 3. แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)
2015-05-10/15:10:56
20
สรัลนุช อื่นๆ เอกสารการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองฯ ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-06/06:40:15
21
สรัลนุช การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ แผนการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-29/18:57:10
22
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มฯ (พลังกองทุนชุมชนพึ่งตนเอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-21/11:43:08

 

จำนวนหน้า 1