ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.ประโคนชัย

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
ทรงศักดิ์
พิมพ์เบ้า
พัฒนาการอำเภอ
2
จงกลนี
ศรีชุม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
ณธีพัฒน์
กวินรัตน์โชติกร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
ชฎาพร
เภสัชชา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
5
ว่าง
ว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
6
ชฎาภรณ์
บุญพิรุณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7
รสจรินทร์
พงษศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
8
กรกนก
ดีด้วยชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
9
วีนา
สีกำปัง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
10
จารุวรรณ
เอียมสะอาด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ