ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.ปะคำ

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
เบญจพร
ฉวีวรรณ
พัฒนาการอำเภอ
2
ยุภาพร
จันทร์พุ่ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
อภิสิทธิ์
มาตย์วังแสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
ชรัญดา
ลัทธิมนต์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ