ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.พุทไธสง

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
สุชาติ
สวัสดิ์ไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2
ศักดิ์ชาย
เกรียงไกรยศ
พัฒนาการอำเภอ
3
ทรัพย์ศิลป์
สังสีแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
ประพิน
โมกศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5
นิชาภา
เฉนียง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
6
ภัทราวุธ
ปะตังถาโต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ