ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.ละหานทราย

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
เพ็ญโฉม
สีแสด
พัฒนาการอำเภอ
2
พชกร
กาละ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
ศศิพิมล
สุมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
ชัยพิพัฒน์
โทแสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ