ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.ลำปลายมาศ

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
พัชรี
สอนราษฎร์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
2
ทองใจ
ปุยไธสง
พัฒนาการอำเภอ
3
ประภัสสร
ชัยสิทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4
สุรชัย
ชำนิสุทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5
อำพร
พระทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
6
อุไรศิลป์
ไวยากรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7
ดวงพร
วังศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
8
ศิริลักษณ์
โชคบัณฑิต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
9
รุ่งตะวัน
ประดับดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ