ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.สตึก

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
ศิรกาญจน์
กันหมุด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2
มงคลเดช
ยอดพรหม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
รัญจวน
ศรีสุบาล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4
กฤษฎา
การพงษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
5
สวัสดิ์
วงษ์คุย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
6
สุดารัตน์
พรมนัด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7
เฉลิมเกียรติ
แผนกิจเจริญ
พัฒนาการอำเภอสตึก