ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.หนองกี่

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
ขนิษฐ์
สีลาดเลา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2
ละอองดาว
กองศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3
สุดใจ
กรองทอง
พัฒนาการอำเภอ
4
ธนพร
สีกะโดน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5
ว่าง
ว่าง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
6
อลิสา
ศรีศักดิ์มะเริง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7
เบญจพร
จันทรจิตรสกุล
อสพ.สพอ.หนองกี่