ระบบรายงานผลการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพอ.ห้วยราช

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ดูข้อมูล
1
กอบเกื้อ
เหล่าทวี
พัฒนาการอำเภอ
2
วรภาดา
วงษ์วรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3
ณัฐชัย
สุดตาชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4
นรวศภรณ์
ด่วนทับรัมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
5
อดุลย์
ดีล้อม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ