ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
bandan การประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ค.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-29/19:50:28
2
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบตอบรับร่วมประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-24/11:08:46
3
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านด่าน ศูนย์เรียนรู้ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-22/18:23:43
4
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศรช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-22/09:14:34
5
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงานสาเหตุคนพิการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-20/14:47:53
6
bandan OTOP อ.บ้านด่าน รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-20/10:00:31
7
bandan การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อ.บ้านด่าน แผนการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-15/14:28:29
8
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงาน การปลูกผักตามหลัก บวร แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-08/16:36:39
9
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงานรายชื่อคนพิการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-29/17:42:21
10
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านด่าน แบบรายงานการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-25/14:34:02
11
bandan การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/16:35:29
12
bandan OTOP อ.บ้านด่าน ส่งประกวดผ้าพื้นถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/14:19:35
13
bandan โครงการเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ และเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/09:39:58
14
bandan OTOP อ.บ้านด่าน ประกวดผ้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/09:31:05
15
bandan การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอบ้านด่าน แผนการบริหารงบประมาณ ไตรมาส 3-4 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-18/17:09:55
16
bandan OTOP Quadrant D บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน 3 กลุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-11/21:01:01
17
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านด่าน รายงานโคกหนองนา งบเงินกู้ 3 ไร่ 47 ครัวเรือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-11/19:36:36
18
bandan กองทุนพัฒนาเด็กชนบท อ.บ้านด่าน มอบทุนกองทุนเด็กฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-10/16:57:05
19
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงานกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-10/14:19:29
20
bandan OTOP แบบสำรวจความพร้อมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ 4.0 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-08/10:13:33
21
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงานกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-05/14:33:30
22
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน ข้อมูลชมรม TO BE NUMBER ONE ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-04/12:10:34
23
bandan OTOP แบบรายงานผลกระทบผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลกระทบ COVID 2019 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-29/16:16:48
24
bandan โครงการ กข.คจ. อ.บ้านด่าน ขอส่ง แบบรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-27/13:13:08
25
bandan การประชาสัมพันธ์ อ.บ้านด่าน ขอส่ง รายงานประชาสัมพันธ์ พ.ค. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-25/12:20:49
26
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านด่าน รายงานปลูกผัก ตามหลัก "บวร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-21/09:07:15
27
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไข แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/13:59:41
28
bandan การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานการขายหน้ากากอนามัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/13:43:18
29
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/13:36:50
30
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/12:41:32

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ]