ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
bandan OTOP ตป.04 ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/18:01:40
2
bandan โครงการวัดร่มเย็น SE เดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/17:59:34
3
bandan OTOP แบบรายงานผ้าไหม ประจำเดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/17:56:34
4
bandan การบริหารแผนงาน/โครงการ อ.บ้านด่าน เบิกจ่ายยุทธศาสตร์กรม 22 เม.ย.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/17:48:28
5
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/14:22:18
6
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/13:49:48
7
bandan กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-10/13:52:35
8
bandan การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบรายงานผลการติดตั้งโปรแกรมแสกนไวรัส อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-04/14:55:47
9
bandan จปฐ.และ กชช.๒ ค อ.บ้านด่านรายงาน จปฐ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-29/15:31:54
10
bandan โครงการวัดร่มเย็น บ้านด่าน งบเบิกจ่าย ณ 28 มี.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-28/08:47:07
11
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงาน ฐานข้อมูล SE คสป. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/17:29:46
12
bandan การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) อ.บ้านด่าน -ตำบลสารสนเทศต้นแบบ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/17:24:24
13
bandan การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) อ.บ้านด่าน -หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/17:23:49
14
bandan จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานข้อมูล จปฐ. ปี มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/14:53:05
15
bandan การประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/10:36:34
16
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีนาคม 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/09:52:50
17
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/09:42:44
18
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/09:22:01
19
bandan โครงการวัดร่มเย็น ภาพกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/08:43:21
20
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงาน SE มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-22/21:49:15
21
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานผ้าไหม มี.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-22/21:46:36
22
bandan โครงการวัดร่มเย็น ตป.04 22 มี.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-22/21:40:53
23
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-20/17:23:05
24
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-20/14:21:15
25
bandan ผู้นำ อช/อช รายชื่อเด็กยากจนรับทุน อช. (วันที่ 3 เม.ย.62) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-20/10:44:27
26
bandan กองทุนพัฒนาเด็กชนบท อ.บ้านด่าน แก้ไขรายชื่อเด็กรับทุน กองทุนพัฒนาเด็ก วันที่ 2 เม.ย.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-20/10:42:23
27
bandan กลุ่มออมทรัพย์ อ.บ้านด่าน สำเนาคำสั่งและทะเบียนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-19/16:24:01
28
bandan ผู้นำ อช/อช แบบแจ้งรายชื่อเด็กรับทุน-อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-18/17:25:11
29
bandan กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บ้านด่าน โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-15/16:27:07
30
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบสำรวจข้อมูล คืนคนดีสู่สั่งคมด้วยสัมมาชีพชุมชน (ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด) อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-15/11:20:14

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]