ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
bandan OTOP อ.บ้านด่าน แบบประเมินการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-11/11:13:07
2
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-07/11:42:49
3
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-06/16:09:07
4
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้บำบัดยาเสพติดที่ต้องการฝึกอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-06/14:22:01
5
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงาน SE ประจำเดือน พ.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-26/12:59:58
6
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน รายงาน ตป.04 พ.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-26/12:59:21
7
bandan OTOP อ.บ้านด่าน รายงานผ้าไหม พ.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-26/12:58:30
8
bandan การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านด่าน พฤษภาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-22/18:09:23
9
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-22/13:26:55
10
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-22/11:24:44
11
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-22/10:43:24
12
bandan การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบสรุปโครงการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการ สอ.1-3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-04/10:56:01
13
bandan กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บ้านด่าน รายงานยอดสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-01/11:56:53
14
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง kick off ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-29/10:23:00
15
bandan มชช. ส่งใบสมัครเข้าสู่ระบบมาตราฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-26/09:40:22
16
bandan การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านด่าน เดือน เม.ย.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-25/08:16:17
17
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-24/11:57:49
18
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-24/11:52:07
19
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-24/11:48:29
20
bandan กลุ่มออมทรัพย์ 23 เม.ย. 62 อ.บ้านด่าน แบบรายงานออมทรัพย์ให้อำเภอรายงาน รักษามาตรฐาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-23/17:35:13
21
bandan OTOP ตป.04 ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/18:01:40
22
bandan โครงการวัดร่มเย็น SE เดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/17:59:34
23
bandan OTOP แบบรายงานผ้าไหม ประจำเดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/17:56:34
24
bandan การบริหารแผนงาน/โครงการ อ.บ้านด่าน เบิกจ่ายยุทธศาสตร์กรม 22 เม.ย.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/17:48:28
25
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/14:22:18
26
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/13:49:48
27
bandan กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-10/13:52:35
28
bandan การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบรายงานผลการติดตั้งโปรแกรมแสกนไวรัส อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-04/14:55:47
29
bandan จปฐ.และ กชช.๒ ค อ.บ้านด่านรายงาน จปฐ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-29/15:31:54
30
bandan โครงการวัดร่มเย็น บ้านด่าน งบเบิกจ่าย ณ 28 มี.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-28/08:47:07

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ]