ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
bandan กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตอบรับเข้าร่วมประชุมโครรงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนฯ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-12/18:35:36
2
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน แบบรายงานผลการดำเนินเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/15:55:48
3
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/15:54:01
4
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน ตป.04 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/15:45:57
5
bandan การประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/12:06:18
6
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/19:00:47
7
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/18:44:36
8
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พช.6 เดือน พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/08:42:20
9
bandan จปฐ.และ กชช.๒ ค อ.บ้านด่าน ทะเบียนรายงานผู้ใช้โปรแกรม จปฐ. ปี 2562 ตำบล แจ้งย้ายสิทธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/14:51:06
10
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมกองทุนแม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/11:49:53
11
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบสำรวจข้อมูลที่พักโฮมสเตย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-14/11:58:45
12
bandan โครงการวัดร่มเย็น สรุปข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/10:46:40
13
bandan OTOP อำเภอบ้านด่าน รายงานกันเงินเหลื่อมปี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/08:49:20
14
bandan OTOP แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย อ.บ้านด่าน 7 พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/14:28:31
15
bandan กลุ่มออมทรัพย์ smart saving group 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/13:58:24
16
bandan โครงการวัดร่มเย็น แบบตอบรับประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนชุมชน 24 ต.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/16:40:15
17
bandan การประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-23/17:59:28
18
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายงาน ตป. 04 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-23/17:35:11
19
bandan การพัฒนาแผนชุมชน รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/17:33:50
20
bandan การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รายงานผลการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พช.6 เดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/09:03:15
21
bandan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย เศรษฐกิจพอเพียง 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/17:19:37
22
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน สำเนาคำสั่งกองทุนแม่ระดับอำเภอ ปี 2562 ฉบับจริง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/15:29:28
23
bandan กองทุนแม่ของแผ่นดิน สำเนาคำสั่งกองทุนแม่ระดับอำเภอ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/15:17:26
24
bandan โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สินฯ ปี 2561 โครงการ กข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/18:54:33
25
bandan ผู้นำ อช/อช รายชื่อผู้นำ อช. ปี 2562-2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-12/16:36:19
26
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/09:47:04
27
bandan โครงการวัดร่มเย็น อ.บ้านด่าน แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู่ความยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/08:21:37
28
bandan กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บ้านด่าน รายงาน แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/07:49:18
29
bandan โครงการวัดร่มเย็น รายชื่อปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:43:40
30
bandan โครงการวัดร่มเย็น บ้านพัก Home stay ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-26/09:59:38

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]