ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
chaloemphrakiat กลุ่มออมทรัพย์ แผนปฎิบัติการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/12:40:34
2
chaloemphrakiat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/14:18:47
3
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น แบบตอบรับประชุมคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 8 24 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/14:10:14
4
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-04/09:19:45
5
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น รายงาน ตป.04 (29 พฤศจิกายน 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-30/13:17:53
6
chaloemphrakiat การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันะ์งานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-29/09:08:44
7
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น รายงาน ตป.04 (22 พฤศจิกายน 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/15:27:09
8
chaloemphrakiat OTOP รายงานการสำรวจข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-14/12:59:20
9
chaloemphrakiat OTOP แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/10:34:45
10
chaloemphrakiat กลุ่มออมทรัพย์ รายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป้าหมายเข้าสู่ระดับมาตรฐาน SSG ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/11:47:43
11
chaloemphrakiat ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เอกสารแนบสัญญากันเงินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 7 สัญญา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/11:15:08
12
chaloemphrakiat ผู้นำ อช/อช ทะเบียนรายชื่อผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อ.เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-30/15:50:34
13
chaloemphrakiat พช.ใสสะอาด รายงานแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/16:09:02
14
chaloemphrakiat OTOP รายงานรายได้จากผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/15:59:20
15
chaloemphrakiat กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/15:54:41
16
chaloemphrakiat การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/11:09:54
17
chaloemphrakiat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-18/11:43:58
18
chaloemphrakiat โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สิน กข.คจง ปี2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/15:35:26
19
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/14:19:54
20
chaloemphrakiat การบริหารแผนงาน/โครงการ ส่งสัญญา-ใบสั่งจ้าง กันเงินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี(สินค้าที่ระลึก) 3 สัญญา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/10:44:37
21
chaloemphrakiat การบริหารแผนงาน/โครงการ ส่งสัญญา-ใบสั่งจ้าง กันเงินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี(อารหารพื้นถิ่น) 4 สัญญา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/10:43:23
22
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/10:16:21
23
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ เพื่อเตรียมเป็นวิทยากรสัมมาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-08/16:02:51
24
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น รายงาน ตป.04 ทุกวันพฤหัสบดี (27 กันยายน 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-27/11:11:53
25
chaloemphrakiat การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-25/09:23:21
26
chaloemphrakiat กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ฯ ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-21/16:20:29
27
chaloemphrakiat OTOP รายงานรายได้จากผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-21/16:17:39
28
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น หมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/09:29:07
29
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานผลการก่อหนี้ผู้พันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/15:46:59
30
chaloemphrakiat โครงการวัดร่มเย็น แบบรายงานผลการก่อหนี้ผู้พันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/14:10:10

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]