ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เฉลิมศรี อื่นๆ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 / 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-09/10:37:06
2
เฉลิมศรี อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ 2 / 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-18/15:15:58
3
เฉลิมศรี การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบฟอร์มการรายงานผลปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-27/20:36:34
4
เฉลิมศรี อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ รอบ 1 / 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-01/19:59:29
5
เฉลิมศรี อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ รอบ 1 / 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-31/13:43:26
6
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ปี 632 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-13/12:01:11
7
เฉลิมศรี อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ 1 / 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-05/14:25:38
8
เฉลิมศรี อื่นๆ ระเบียบ สทบ.ว่าด้วยโครงการเสริมสร้างความเ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1002 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-03-03/11:35:23
9
เฉลิมศรี อื่นๆ แผนการดำเนินโครงการประชารัฐ ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1002 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-03-03/11:35:05
10
เฉลิมศรี อื่นๆ เป้าหมายอบรม 2415 กองทุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เอกสารแนบ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1002 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-03-03/11:34:09
11
เฉลิมศรี อื่นๆ แนวทางการดำเนินงานและเอกสารของบ ปชร 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เอกสารแนบ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1002 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-03-03/11:33:17
12
เฉลิมศรี พช.ใสสะอาด แบบฟอร์มนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-21/00:17:22
13
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารแนบ หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 115 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-08/10:25:33
14
เฉลิมศรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารแนบ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ)/ว 7182 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-04/14:27:58
15
เฉลิมศรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารแนบ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ)/ว 7182 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-04/14:26:48
16
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบฟอร์การบันทึกงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-11/21:29:42
17
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ของอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-23/20:02:15
18
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของอำเภอ ประจำเดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-23/20:01:34
19
เฉลิมศรี อื่นๆ ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-04/11:20:18
20
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานสรุปผู้สมัครจิตอาสา 904 วปร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/16:54:33
21
เฉลิมศรี อื่นๆ จัดสรร นวัตวิถี ฝากอำเภอพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-13/14:27:44
22
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารการตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาของฝากของที่ระลึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย แนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4937 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
2019-07-08/10:18:30
23
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารเตรียมการรับตรวจจาก สตง. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-29/10:21:54
24
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานฐานข้อมูล (สรุปการเบิกจ่ายโครงการรายอำเภอ ไตรมาส 3-4) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-24/17:05:57
25
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานฐานข้อมูล (สรุปการเบิกจ่ายโครงการรายอำเภอ ไตรมา 1-2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-24/17:02:45
26
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบฟอร์มคัดเลือกหมู่บ้านนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-04/16:27:47
27
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการที่ 31 ไตรมาส 1 สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช.ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรม/โครงการของผู้นำ อช.ในการส่งเสริมคุณภาพครัวเรือนที่่ตกเกณฑ์ จปฐ.
2019-02-28/19:19:59
28
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการหมวด 900 ไตรมาส 2 ที่เหลือและไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-21/16:32:33
29
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของ สตง. โครงการ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/09:58:27
30
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:38:11

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]