ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการมหวด 900 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/11:34:28
2
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบประเมินโครงการ ฯ ฝากอำเภอห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/11:23:28
3
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบตอบรับ รางวัลหม่อมงามจิต (ฝากให้ อ.เฉลิมพระเกียรติ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/13:05:33
4
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:30:20
5
เฉลิมศรี อื่นๆ ต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-23/11:39:27
6
เฉลิมศรี อื่นๆ บัญชีกลุ่มเป้าหมาย/แบบตอบรับ โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-29/10:55:11
7
เฉลิมศรี อื่นๆ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-22/19:18:48
8
เฉลิมศรี อื่นๆ บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการชุมชนมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-22/19:16:34
9
เฉลิมศรี อื่นๆ การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-18/17:39:12
10
เฉลิมศรี อื่นๆ รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเอ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-04/19:49:31
11
เฉลิมศรี อื่นๆ หมวด 900 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (แทนฉบับเดิม) หนังสือ ที่ บร 0019/ว1789 ลว 9 เม.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-04/16:41:15
12
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการหมวด 900 ตามหนังสือจัดสรร ที่ บร 0019/ว2036 ลว 23 เม.ย. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-04/16:38:30
13
เฉลิมศรี อื่นๆ นำเสนอนวัติวิถี 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ฝากหัวหน้าทวี บ้านใหม่ไชยพจน์
2018-05-03/11:25:52
14
เฉลิมศรี อื่นๆ นำเสนอนวัติวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ฝากให้หัวหน้าทวี บ้านใหม่ฯ
2018-05-03/11:12:34
15
เฉลิมศรี อื่นๆ นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-01/10:19:43
16
เฉลิมศรี อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ ที่ บร 0019/ว525 ลว 29 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-23/15:33:13
17
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการตมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ บร0019/ว5625 ลงวันที่ 6 พ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-23/15:31:47
18
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-17/16:29:59
19
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารฝากห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-09/15:19:56
20
เฉลิมศรี อื่นๆ ตัวชี้วัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-02/10:39:22
21
เฉลิมศรี อื่นๆ รายชื่อผู้จองหุ้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-08/16:07:56
22
เฉลิมศรี อื่นๆ การพัฒนาการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-19/12:09:03
23
เฉลิมศรี อื่นๆ TOR ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/14:13:28
24
เฉลิมศรี อื่นๆ TOR ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/14:12:59
25
เฉลิมศรี อื่นๆ รายชื่อ ท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/14:46:56
26
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารประกอบการประชุม สำนักพุทธ (ฝากหัวหน้ากรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-16/15:30:55
27
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสาร ฝาก น้องแน็ต อ.เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-06/10:53:38
28
เฉลิมศรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บัญชีจัดสรรงบสตรี ไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-31/11:35:28
29
เฉลิมศรี อื่นๆ ฝากงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-13/13:28:50
30
เฉลิมศรี อื่นๆ การชำระเงินค่าหุ้น สส.พช.บร (ฝากให้พี่อัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-08/20:24:10

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ]