E-pr CDD-Buriram

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
วัน/เวลา ดำเนินการ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านยายคำ ม.2 ต.ยายแย้มวัฒนา
147
0
2015-11-17/14:53:23
2
อื่นๆ
ต้อนรับนายอำเภอมารับตำแหน่งใหม่
207
0
2015-11-17/14:51:50
3
การพัฒนาเครือข่าย OTOP
ประชุมเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ
134
0
2015-11-17/14:50:16
4
การพัฒนา OTOP
นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดแสดงและจำหน่าย ในการประกวด กทบ. ดีเด่น
142
0
2015-11-17/14:44:59
5
อื่นๆ
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือก กทบ. ณ กองทุนหมู่บ้านน้อยพัฒนา
142
1
2015-11-17/14:42:43
6
อื่นๆ
เตรียมสถานที่ประกวดคัดเลือก กทบ. ดีเด่น
149
0
2015-11-17/14:39:59
7
โครงการ กข.คจ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านยายคำ ม.2 ต.ยายแย้มวัฒนา
6741
2931
2015-11-17/14:37:42
8
โครงการ กข.คจ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านน้ำใส ม.1 ต.อีสานเขต
163
0
2015-11-17/14:35:24
9
โครงการ กข.คจ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านโนนทอง ม.9 ต.ยายแย้มวัฒนา
175
0
2015-11-17/14:33:42
10
โครงการ กข.คจ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านยายแย้ม ม.10 ต.ยายแย้มวัฒนา
11050
3658
2015-11-17/14:31:58
11
การพัฒนา OTOP
ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม OTOP
151
0
2015-11-17/14:29:43
12
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค)
ชี้แจงการเตรียมความพร้อมจัดเก็บ จปฐ. ปี 59 การจัดกิจกรรมวันก่อตั้งกองทุนแม่ฯ และ การดำเนินงาน กข.คจ.
137
0
2015-10-21/12:19:58
13
โครงการ กข.คจ.
ติดตาม กข.คจ. บ้านหนองปรือ ม.5 ต.ถาวร
147
0
2015-10-20/18:42:06
14
โครงการ กข.คจ.
ติดตาม กข.คจ. บ้านป่ารัง ม.8 ต.เจริญสุข
150
0
2015-10-20/18:39:24
15
โครงการ กข.คจ.
ติดตาม กข.คจ. บ้านถาวร ม.8 ต.ถาวร
163
0
2015-10-20/18:37:08
16
ผู้นำ อช/อช
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน อช. ผู้นำ อช. และคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้นำ อช. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
147
0
2015-09-25/14:57:41
17
ผู้นำ อช/อช
ประชุมคัดเลือก ผู้นำ อช. ตำบลยายแย้มวัฒนา
148
0
2015-09-23/22:21:27
18
ผู้นำ อช/อช
ประชุมคัดเลือก ผู้นำ อช. ตำบลถาวร
141
0
2015-09-23/22:19:14
19
อื่นๆ
ร่วมประชุม กต.ถาวร
157
0
2015-09-23/22:16:32
20
โครงการ กข.คจ.
ประชุมติดตามการค้างชำระเงินยืม และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านโนนเจริญ
158
0
2015-09-23/22:14:34
21
อื่นๆ
ประชุมชี้แจงการแก้ปัญหาหนี้เสีย และการเพิ่มทุนระยะที่ 3 กทบ.บ้านตาเป๊ก
164
0
2015-09-23/22:12:10
22
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
จัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโคกยาง
164
0
2015-09-11/10:25:32
23
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
จัดสถานที่เตรียมจัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน บ้านโคกยาง
159
0
2015-09-11/10:23:58
24
โครงการ กข.คจ.
ประชุมติดตามการค้างชำระเงินยืม กข.คจ. บ้านตลาดแย้
172
0
2015-09-11/10:18:26
25
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
จัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองจอก
161
0
2015-09-11/10:16:34
26
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
จัดสถานที่เตรียมจัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน บ้านหนองจอก
163
0
2015-09-11/10:14:44
27
อื่นๆ
ฝึกอบรมการจัดทำบัญชี งบการเงิน กองทุนหมู่บ้าน
150
0
2015-08-26/19:53:29
28
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองจอก
153
0
2015-08-26/19:50:17
29
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกยาง
137
0
2015-08-26/19:48:12
30
การพัฒนา OTOP
นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำหน่าย ณ ถนนเซราะกราว
11873
3641
2015-08-26/19:45:24
31
โครงการ กข.คจ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ.
136
0
2015-08-17/16:29:10
32
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นำผู้นำสตรี คกส.ต. ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่
139
0
2015-08-17/16:21:17
33
มชช.
นำเสนอผลการพัฒนาตนเองตาม ระบบ มชช.
152
0
2015-08-14/10:12:01
34
อื่นๆ
ประชุมฝึกอบรมการจัดทำบัญชี กทบ. จังหวัดบุรีรัมย์
150
0
2015-08-14/10:09:08
35
อื่นๆ
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
182
0
2015-08-12/21:45:08
36
อื่นๆ
ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
167
0
2015-08-12/21:43:08
37
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุม คกส.ต. และ กพสอ. เตรียมความพร้อมแสดงพลังในวันแม่ แห่งชาติ
140
0
2015-08-10/18:32:59
38
โครงการ กข.คจ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ.
162
0
2015-08-10/18:27:22
39
การพัฒนา OTOP
นำกลุ่ม OTOP ร่วมแสดงและจำหน่ายในการประชุมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
155
0
2015-08-10/18:25:31
40
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง
152
0
2015-08-10/18:22:38
41
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านตะโก ม.10 ต.อีสานเขต
137
0
2015-08-10/18:20:38
42
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
สนับสนุนการพัฒนาตนเองของครัวเรือนเป้าหมาย
152
0
2015-08-10/18:18:21
43
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
นำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์
144
0
2015-08-10/18:15:32
44
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
จัดนิทรรศการ พลังกองทุนพึ่งพาตนเอง
142
0
2015-08-10/18:13:19
45
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2558
163
0
2015-07-21/11:16:53
46
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนกิจกรรมการประกอบอาชีพของครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
160
0
2015-07-16/14:47:05
47
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนกิจกรรมการประกอบอาชีพของครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
166
0
2015-07-16/14:45:35
48
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คกส.ต. และสมาชิก
160
0
2015-07-08/17:58:47
49
โครงการเชิดชูเกียรติ
ร่วมจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น (ศอช.ต.เจริญสุข)
169
0
2015-07-08/17:54:14
50
อื่นๆ
ประชุมประจำเดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
152
0
2015-07-08/17:47:25
51
โครงการ กข.คจ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ.
161
0
2015-07-08/17:42:44
52
การพัฒนา OTOP
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค
151
0
2015-06-19/08:59:02
53
โครงการ กข.คจ.
สนับสนุนติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านโคกหญ้าคา หมู่ที่ ๖ ต.ยายแย้มวัฒนา
154
0
2015-06-15/15:54:11
54
โครงการเชิดชูเกียรติ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
154
0
2015-06-13/09:22:02
55
การพัฒนา OTOP
ประชุมให้ความรู้ การพัฒนาสินค้า OTOP
137
0
2015-06-10/12:09:13
56
โครงการเชิดชูเกียรติ
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรติ
145
0
2015-06-10/11:52:29
57
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรม B-Pr
168
0
2015-05-29/10:54:43
58
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุม IT~Man
158
2
2015-05-29/10:24:17
59
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมครอบครัวพัฒนา [ศึกษาดูงานบ้่านพี่]
184
1
2015-05-18/11:10:55
60
การพัฒนา OTOP
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ กลุ่ม OTOP ผ่านสื่อโทรทัศน์
169
0
2015-05-15/13:41:42
61
มชช.
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาตนเอง ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
173
0
2015-05-15/13:36:16
62
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 (เพิ่มเติม)
164
0
2015-05-12/08:52:38
63
โครงการ กข.คจ.
ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านโคกหญ้าคา ม.6 ต.ยายแย้มวัฒนา
201
0
2015-05-07/13:47:56
64
โครงการ กข.คจ.
ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านน้อย ม.๒ ตำบลถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
164
0
2015-04-28/15:37:03

จำนวนหน้า

1