E-pr CDD-Buriram

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
วัน/เวลา ดำเนินการ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP
จัดแสดงผลงานแห่งความสำเร็จของเยาวชน
195
0
2015-07-02/14:29:50
2
การพัฒนา OTOP
ประชุมร่วมกรมการพัฒนาชุมชนจัดงานotopภูมิภาค
184
0
2015-06-15/15:38:45
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุม คกส.ต.อำเภอกระสัง
11305
3159
2015-06-09/14:45:12
4
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอขับเคลื่อนSSG
11910
3583
2015-06-09/14:42:01
5
อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
160
1
2015-06-03/16:02:30
6
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุม คกส.ต.อำเภอสตึก
161
0
2015-06-03/15:56:18
7
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโก
148
0
2015-06-03/11:40:41
8
อื่นๆ
ประชุมการเพิ่มทุนระยะที่3
156
0
2015-06-03/11:32:52
9
การพัฒนาเครือข่าย OTOP
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายotopและกลุ่มผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ถนนเซราะกราว
11496
3166
2015-06-03/11:25:12
10
อื่นๆ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาเครื่องมืิอทางการบริหาร
185
0
2015-05-28/16:16:58
11
การพัฒนา OTOP
ความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่เชื่อมโยงและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
149
0
2015-05-28/16:02:51
12
อื่นๆ
ประชุมTVพช.
197
0
2015-05-21/16:19:36
13
อื่นๆ
ประชุมทั้งวัน
208
0
2015-05-07/20:43:46
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ครั้งแรก)
283
0
2015-05-01/10:50:45
15
อื่นๆ
ประชุม หน.กลุ่มฯ/พอ.ประจำเดือน เมษายน 2558
200
0
2015-05-01/10:41:32
16
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์
215
0
2015-04-28/05:09:37
17
การพัฒนา OTOP
การคัดเลือกภูมิปัญญาOTOP
227
0
2015-04-28/05:02:20
18
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
ประชุมทีมIPAและBCM
11645
3237
2015-04-24/08:24:31
19
อื่นๆ
การประชุมทำความเข้าใจการพัฒนาหมู่บ้านไหมเพื่อการท่องเที่ยว
188
0
2015-04-24/07:58:20
20
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO
ประชุมคณะทำงานKBOและกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
11930
3628
2015-04-24/07:34:43
21
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP
คัดเลือกเยาวชนตามกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาOTOP
216
0
2015-04-24/07:26:52
22
อื่นๆ
ร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ฯ
11984
3608
2015-04-20/13:50:41
23
อื่นๆ
รดน้ำขอพรท่านรองวิทยา จันทร์ฉลอง
225
0
2015-04-19/19:36:21
24
กลุ่มออมทรัพย์
ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
184
0
2015-04-19/19:26:27
25
อื่นๆ
ร่วม HBD.ผวจ.บุรีรัมย์
295
0
2015-04-17/06:22:10
26
อื่นๆ
จัดงานวันสงกรานต์
995
17
2015-04-14/10:36:08

จำนวนหน้า

1