E-pr CDD-Buriram

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
วัน/เวลา ดำเนินการ
ดูข้อมูล
1
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
128
0
2016-07-25/17:12:59
2
ผู้นำ อช/อช
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
114
0
2016-07-25/17:09:07
3
ผู้นำ อช/อช
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
123
0
2016-07-25/17:08:03
4
ผู้นำ อช/อช
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
116
0
2016-07-25/17:07:16
5
ผู้นำ อช/อช
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
121
0
2016-07-25/17:06:08
6
ผู้นำ อช/อช
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
126
0
2016-07-25/17:04:46
7
ผู้นำ อช/อช
ผู้นำ อช./อช. ติดตามสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
118
0
2016-07-25/16:58:11
8
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
ติดตาม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ ปี 2558
112
0
2016-07-25/16:53:54
9
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
เยี่ยมเด็กและมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
118
0
2016-05-25/21:29:53
10
อื่นๆ
ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และประชุม กบต.ยายแย้มวัฒนา
136
0
2016-05-25/17:00:51
11
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
128
0
2016-04-02/06:07:33
12
อื่นๆ
โครงการผู้ว่าพาปฎิบัติธรรมวันพระ
138
0
2016-03-30/21:50:32
13
อื่นๆ
เตรียมความพร้อมการจัดตลาดโบราณวนัมรุง
151
0
2016-03-28/12:00:50
14
การพัฒนา OTOP
งานแถลงข่าวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2559
130
0
2016-03-28/11:52:20
15
อื่นๆ
การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบท
133
0
2016-03-28/11:49:07
16
อื่นๆ
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท
118
0
2016-03-28/11:39:01
17
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
กิจกรรมการจัดทำ/ทบทวนแผนชีวิตของครัวเรือนยากจน
163
0
2016-02-08/15:16:03
18
อื่นๆ
จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
143
0
2016-02-08/15:11:34
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
การประชุมเชิงปฏิบัติการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
135
0
2016-02-08/15:09:18
20
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
จำแนกสถานะครัวเรือนยากจน
145
0
2016-02-06/08:12:03
21
โครงการ กข.คจ.
ตรวจสุขภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ.
154
0
2016-02-06/07:57:56
22
โครงการ กข.คจ.
ตรวจสุขภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ.
134
0
2016-02-06/07:56:27
23
โครงการ กข.คจ.
ตรวจสุขภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ.
149
0
2016-02-06/07:53:42
24
การพัฒนา OTOP
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา OTOP ปี 59
140
0
2016-01-07/12:47:16
25
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค)
สนับสนุนติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
146
1
2016-01-07/12:38:16
26
การพัฒนา OTOP
จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
141
0
2016-01-07/12:23:37
27
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ระดับจังหวัด
157
0
2015-11-26/16:27:01
28
การพัฒนา OTOP
ประชุมเครือข่ายOTOP จังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานOTOPอำเภอ
124
0
2015-11-18/12:35:16
29
อื่นๆ
ร่วมต้อนรับนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
204
0
2015-11-17/16:20:32
30
การพัฒนา OTOP
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ
129
0
2015-11-17/16:18:03
31
โครงการ กข.คจ.
สนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.บ้านยายคำ ต.ยายแย้มวัฒนา
169
0
2015-11-17/16:10:48
32
การพัฒนา OTOP
นำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
155
0
2015-11-17/16:08:28
33
โครงการ กข.คจ.
สนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.บ้านโคกเกริ่น ต.เจริญสุข
127
0
2015-11-17/16:03:44
34
การพัฒนา OTOP
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดบุรีรัมย์
11364
3090
2015-11-17/15:59:58
35
การพัฒนา OTOP
ติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP
164
0
2015-11-17/15:56:30
36
อื่นๆ
โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน
135
0
2015-11-17/15:49:52
37
โครงการ กข.คจ.
ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.บ้านน้ำใส ต.อีสานเขต
134
0
2015-11-17/15:42:14
38
การพัฒนา OTOP
ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มD)
131
0
2015-11-17/15:37:53
39
การพัฒนา OTOP
สำรวจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ ปี 2559
126
0
2015-11-17/15:30:42
40
การพัฒนา OTOP
สำรวจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ ปี 2559
125
0
2015-11-17/15:26:43
41
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
146
0
2015-10-29/21:17:37
42
อื่นๆ
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558
126
0
2015-10-24/23:04:52
43
โครงการ กข.คจ.
สนับสนุนติดตามผลการดำเนินงาน กข.คจ.
137
0
2015-10-21/23:22:16
44
พช.ใสสะอาด
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
124
0
2015-10-20/13:00:21
45
อื่นๆ
ร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลอีสานเขต
6619
2776
2015-10-15/16:19:43
46
อื่นๆ
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน
121
0
2015-10-06/19:56:03
47
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
พิธีเปิดประตูหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม
143
0
2015-09-30/20:27:31
48
ผู้นำ อช/อช
ประชุม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)
160
0
2015-09-25/13:38:27
49
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์
136
0
2015-09-22/10:43:46
50
อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการตำบลอีสานเขต
143
0
2015-09-15/17:27:52
51
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP
การฝึกอบรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าภูอัคนีแก่เด็กเยาวชน
148
0
2015-09-11/10:03:12
52
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโคกยาง
160
0
2015-09-11/09:58:17
53
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
120
0
2015-09-07/16:47:16
54
การพัฒนา OTOP
ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรี
123
0
2015-09-02/20:57:54
55
การพัฒนา OTOP
งานแถลงข่าวชม ชิม ช้อป OTOP นครชัยบุรินทร์
133
0
2015-08-29/18:31:45
56
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ติดตามผลการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
145
0
2015-08-27/22:32:44
57
การพัฒนา OTOP
ประชุมผู้ประกอบการ OTOP เตรียมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
144
0
2015-08-27/22:10:31
58
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ติดตามผลการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
151
0
2015-08-26/21:31:41
59
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน บ้านหนองจอก ตำบลเจริญสุข
11881
3639
2015-08-26/21:26:15
60
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน บ้านโคกยาง ต.อีสานเขต
125
0
2015-08-25/07:26:56
61
การพัฒนา OTOP
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
120
0
2015-08-25/06:39:34
62
อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลเจริญสุข
11070
3719
2015-08-22/08:50:06
63
ผู้นำ อช/อช
ประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)จังหวัดบุรีรัมย์
141
0
2015-08-19/12:17:47
64
โครงการ กข.คจ.
ติดตามการดำเนินงานกองทุน กขคจ.
106
0
2015-08-18/09:33:31
65
โครงการ กข.คจ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
126
0
2015-08-07/12:10:14
66
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการสัมมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล
163
0
2015-07-23/23:40:33
67
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
นำเสนอผลงานพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง
158
0
2015-07-23/23:30:14
68
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ
140
0
2015-07-21/21:46:57
69
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
มอบปัจจัยสนับสนันกิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.
153
0
2015-07-21/07:28:00
70
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
ประชุมจัดเวทีสรุปถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง
163
0
2015-07-16/13:19:59
71
อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการตำบลขับเคลื่อนหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (ดีที่ 8 กองทุนพึ่งพาตนเอง)
144
0
2015-07-15/11:26:46
72
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์
137
0
2015-07-13/10:33:37
73
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
ติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน
139
0
2015-07-12/20:04:39
74
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคล่ื่อนกิจกรรมสาธิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (เพิ่มเติม)
136
0
2015-07-10/15:55:10
75
การพัฒนา OTOP
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดบุรีรัมย์
150
0
2015-07-10/15:11:45
76
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโก
136
0
2015-07-09/21:23:53
77
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล
142
0
2015-07-08/21:51:43
78
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ประชุมประจำเดือน สพอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
144
0
2015-07-07/21:01:36
79
โครงการ กข.คจ.
ประชุมเลือกคณะกรรมการ กข.คจ.
146
0
2015-07-06/23:32:48
80
โครงการเชิดชูเกียรติ
กิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
132
0
2015-07-05/22:17:46
81
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน มกอ.2014 (Smart Saving Group : SSG)
207
0
2015-06-25/21:40:20
82
การพัฒนา OTOP
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
127
0
2015-06-24/16:42:50
83
อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการตำบลเจริญสุข
144
0
2015-06-18/15:06:45
84
โครงการเชิดชูเกียรติ
ร่วมกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
141
0
2015-06-13/09:08:28
85
โครงการเชิดชูเกียรติ
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำ เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558
135
0
2015-06-10/12:28:32
86
การพัฒนา OTOP
การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต
126
0
2015-06-09/22:09:02
87
โครงการ กข.คจ.
ประชุมครัวเรือนเป้าหมาย กข.คจ.
139
0
2015-06-05/22:02:45
88
กลุ่มออมทรัพย์
ตรวจสอบ และสำรองข้อมูลเงินฝากสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโก
136
0
2015-06-03/20:58:54
89
อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข
137
1
2015-05-29/09:57:03
90
การพัฒนา OTOP
ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
171
0
2015-05-19/21:17:57
91
อื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการตำบลอีสานเขต
224
0
2015-05-18/20:35:08
92
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาดูงานตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
162
0
2015-05-13/22:58:54
93
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
157
0
2015-05-11/20:29:11
94
การพัฒนา OTOP
ตลาดนัดชุมชน ถนนคนเดิน "เซราะกราว วอคกิ้งสตรีท"
151
0
2015-05-11/00:26:46
95
การพัฒนา OTOP
กิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
166
0
2015-05-09/05:59:38
96
การพัฒนา OTOP
สนับสนุน ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านการผลิต
171
0
2015-05-07/20:42:07
97
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
158
0
2015-05-02/10:10:03
98
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
147
0
2015-04-30/20:00:38
99
อื่นๆ
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน๊อคนิรภัย
170
0
2015-04-30/11:23:46
100
อื่นๆ
มอบที่อยู่อาศัยและข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้
175
0
2015-04-29/21:49:36
101
โครงการ กข.คจ.
ติดตามการดำเนินงานกองทุน กขคจ.
210
0
2015-04-29/21:29:34
102
การพัฒนา OTOP
สนับสนุน ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านการผลิต
192
0
2015-04-29/20:40:47
103
อื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลเจริญสุข (กบต.)
178
0
2015-04-28/15:33:02

จำนวนหน้า

1