E-pr CDD-Buriram

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
วัน/เวลา ดำเนินการ
ดูข้อมูล
1
การบริหารแผนงาน/โครงการ
ติดตามสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
137
0
2017-05-01/16:35:19
2
การบริหารแผนงาน/โครงการ
ประชุมประสานแผน
118
0
2017-05-01/16:25:41
3
การบริหารแผนงาน/โครงการ
ประุชุมประสานแผน
127
0
2017-02-28/15:21:38
4
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ประชุมประจำเดือน มี.ค.59
128
0
2016-03-04/16:14:39
5
การบริหารแผนงาน/โครงการ
ร่วมประชุมประสานแผนประจำเดือน มี.ค.59
100
0
2016-03-01/11:18:53
6
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค)
นิเทศตรวจสอบ จปฐ.
139
0
2016-01-22/18:15:33
7
อื่นๆ
ประชุมติดตามงาน
128
0
2016-01-11/21:34:39
8
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุลากรด้านการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
126
0
2015-11-19/12:47:24
9
การประชาสัมพันธ์
จัดรายการวิทยุ
123
0
2015-11-03/08:45:55
10
การบริหารแผนงาน/โครงการ
อบรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯปี59
118
0
2015-10-26/20:19:49
11
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ
105
0
2015-10-21/13:58:45
12
อื่นๆ
อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
109
0
2015-10-19/10:35:56
13
อื่นๆ
ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
112
1
2015-10-16/10:39:04
14
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กรมการพัฒนาชุมชน
113
0
2015-10-09/16:58:17
15
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ร่วมประชุมประสานแผนประจำเดือน ตุลาคม2558
131
0
2015-10-07/11:17:58
16
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ประชุมประสานแผนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
116
1
2015-09-22/10:45:35
17
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ร่วมเป็นวิทยาการ อบรมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม
11788
3360
2015-08-27/10:45:59
18
อื่นๆ
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
115
0
2015-08-13/16:37:20
19
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
125
0
2015-08-12/07:14:50
20
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
นำเสนอผลการขับเคลิ่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์
115
0
2015-08-07/10:13:32
21
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
ประชุมทีมสนับสนุนการถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนฯ
142
0
2015-08-02/11:23:55
22
อื่นๆ
ทีวี พช. การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2558
161
0
2015-07-27/17:49:55
23
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค)
นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัด
148
0
2015-07-24/10:41:42
24
อื่นๆ
จัดรายการวิทยุ
149
0
2015-07-20/13:44:33
25
การพัฒนา OTOP
เข้าเวรถนนเซราะกราว
171
0
2015-07-19/19:39:29
26
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
เวทีสรุปถอดบทเรียนผลขับเคลื่อนการดำเนินงาน
166
0
2015-07-16/13:35:17
27
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ประชุมประจำเดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
127
0
2015-07-08/13:58:57
28
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง
130
0
2015-07-07/14:44:11
29
การพัฒนา OTOP
ร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑ ปี ถนนเซราะกราว
131
0
2015-07-06/10:22:28
30
อื่นๆ
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558
128
0
2015-06-30/10:00:44
31
อื่นๆ
ประชุมประสานแผน ประจำเดือน มิ.ย.58
7585
2703
2015-06-26/15:08:27
32
อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนบุรีรัมย์สันติสุขเพื่อการพึ่งพาตนเอง
123
0
2015-06-23/16:51:05
33
การพัฒนา OTOP
otop ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์
138
0
2015-06-18/14:55:46
34
การพัฒนา OTOP
ประชุมคณะทำงานปฎิบัติหน้าที่ฯ
134
0
2015-06-15/10:10:31
35
โครงการเชิดชูเกียรติ
คัดสรรหมู่บ้าน ผู้นำ องค์กร
137
0
2015-06-11/18:24:29
36
โครงการเชิดชูเกียรติ
ออกคัดสรรหมู่บ้าน ผู้นำ องค์กร เครือข่าย ดีเด่น
162
0
2015-06-11/18:23:37
37
โครงการเชิดชูเกียรติ
คัดสรรหมู่บ้าน ผู้นำ องค์กร
140
0
2015-06-11/18:16:25
38
โครงการเชิดชูเกียรติ
ออกคัดสรรหมู่บ้าน ผู้นำ องค์กร เครือข่าย ดีเด่น
124
0
2015-06-11/06:00:45
39
การพัฒนา OTOP
ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
120
0
2015-06-08/17:29:57
40
การพัฒนา OTOP
เข้าเวรเซราะกราว
147
0
2015-06-08/10:09:13
41
อื่นๆ
ประชุมประจำเดือน สพอ. แคนดง
118
0
2015-06-04/14:02:56
42
อื่นๆ
ประชุมประจำเดือน สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์
121
0
2015-06-02/12:30:22
43
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม ระบบรายงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สพจ.บุรีรัมย์
161
0
2015-05-29/11:11:34
44
อื่นๆ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการตรวจติดตามราชการ เขตตรวจราชการที่ 14
127
0
2015-05-28/13:15:09
45
อื่นๆ
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
153
0
2015-05-21/10:59:37
46
อื่นๆ
ประชุมเชิงปฎิบัติการ bcm model
158
0
2015-05-20/14:43:21
47
การพัฒนา OTOP
ติดตามสนับสนุน ประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop
140
0
2015-05-19/17:42:23
48
การพัฒนา OTOP
ติดตามสนับสนุน ประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop
151
1
2015-05-18/17:26:40
49
การพัฒนา OTOP
ติดตามสนับสนุน ประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop
146
0
2015-05-15/18:04:13
50
การพัฒนา OTOP
ติดตามสนับสนุน ประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop
154
0
2015-05-15/09:04:25
51
การพัฒนา OTOP
ติดตามสนับสนุน ประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop
141
1
2015-05-12/09:14:34
52
การพัฒนา OTOP
ติดตามสนับสนุน ประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop
139
0
2015-05-11/11:08:06
53
การพัฒนา OTOP
ร่วมงาน คัดเลือกนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้มาตรฐานฯ
138
0
2015-05-08/10:07:52
54
อื่นๆ
ประชุมประจำเดือน สพอ.แคนดง
165
0
2015-05-07/12:38:01
55
อื่นๆ
ร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรฯ
153
0
2015-05-06/09:28:59
56
อื่นๆ
ร่วมงานวันฉัตรมงคล 5 พ.ค.58
173
0
2015-05-05/08:25:18
57
อื่นๆ
ร่วมงานวันฉัตรมงคล 5 พ.ค.58
154
0
2015-05-05/08:09:45
58
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค)
สรุปผลการดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ปี 2558
147
0
2015-04-22/15:21:02
59
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค)
รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมุลพื้นฐาน ปี 2558 (รายงานจากระบบโปรแกรม)
166
0
2015-04-22/15:10:02
60
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค)
สรุปผลการดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558
173
0
2015-04-22/15:03:43
61
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค)
จัดทำ ร่างเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558
191
0
2015-04-22/13:45:16
62
อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
171
0
2015-04-22/09:20:13

จำนวนหน้า

1