E-pr CDD-Buriram

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
วัน/เวลา ดำเนินการ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ
โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ฯ
110
0
2017-03-10/11:28:24
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะทำงานขับเคลื่อน ฯ ระดับตำบล/เทศบาลประชุมพิจารณรากลั่นกรองโครงการ
113
0
2017-03-10/11:24:36
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ฯ
118
0
2017-02-22/11:09:02
4
อื่นๆ
กองทุนพึ่งพาตนเอง
174
0
2016-06-07/11:33:39
5
การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR)
ประชุมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ
166
0
2016-06-07/11:18:44
6
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
170
0
2016-06-07/11:13:05
7
อื่นๆ
ประชุมติดตามและนิเทศ สนับการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ
139
0
2016-05-28/09:18:29
8
องค์กรสตรี
ประชุม คกส.ต.
130
0
2016-05-28/09:11:49
9
อื่นๆ
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานอรุณเบิดฟ้าฯ
142
0
2015-12-15/19:45:18
10
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล
141
0
2015-12-15/10:09:03
11
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล
134
0
2015-11-12/14:39:26
12
การพัฒนา OTOP
เตรียมความพร้อม OTOP สู่การคัดสรร
156
0
2015-11-04/23:00:19
13
โครงการ กข.คจ.
ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ.
148
0
2015-11-04/17:28:41
14
โครงการ กข.คจ.
ติดตามความมก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ฯ
142
0
2015-11-04/17:23:50
15
อื่นๆ
ประชุมเครือข่ายผู้นำ อช./กข.คจ./ศอช.ต. ตามโครงการสร้างจิตวิญญาณการแก้ไขปัญหานำ้กิน น้ำใช้จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558/2559
162
0
2015-10-29/19:42:14
16
อื่นๆ
กิจกรรมวันปิยะมหาราช 2558
137
0
2015-10-23/13:37:05
17
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ประชุมคณะกรรมการตำบล
134
0
2015-10-21/15:53:59
18
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ สนง. พัฒนาชุมชนจังหัด
158
0
2015-10-21/14:47:24
19
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ประชุมคณะกรรมการตำบล
141
0
2015-10-21/13:17:43
20
โครงการ กข.คจ.
ติดตามความมก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.
140
0
2015-10-21/11:24:14
21
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ประชุมคณะกรรมการตำบล
133
0
2015-10-20/15:41:23
22
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ ฯ นัดับอำเภอ
154
0
2015-10-20/15:27:16
23
อื่นๆ
พิธี เฉลิมฉลองพงษ์พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต
137
0
2015-10-20/13:02:52
24
อื่นๆ
ประชุมสมาชิก กทบ.
143
0
2015-10-20/12:58:04
25
โครงการ กข.คจ.
ประชุม กข.คจ.
131
0
2015-10-20/12:51:01
26
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ประชุมประจำเดือนเจ้าที่่่พัฒนาชุมชนอำเภ
136
0
2015-10-14/13:07:01
27
โครงการ กข.คจ.
ประชุม กข.คจ.
134
0
2015-10-08/15:21:31
28
อื่นๆ
ประคณะกรรมการและสมาชิก กทบ.
120
0
2015-10-08/15:14:08
29
ผู้นำ อช/อช
ประชุม ผู้นำ อช.
128
0
2015-09-25/12:22:40
30
การพัฒนา OTOP
การติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop
125
0
2015-09-23/17:05:07
31
ผู้นำ อช/อช
ประชุม อช.
159
0
2015-09-16/16:47:50
32
ผู้นำ อช/อช
ประชุม อช.
158
0
2015-09-16/16:44:27
33
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล
11465
3161
2015-09-15/12:42:53
34
อื่นๆ
การศึกษาดูงานของคณะศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
148
0
2015-09-14/17:05:44
35
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล
161
0
2015-09-14/13:28:00
36
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุง
163
0
2015-09-10/14:43:05
37
อื่นๆ
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กทบ.
166
0
2015-09-08/18:54:21
38
โครงการ กข.คจ.
การติดตามความก้าวหน้าโครงการ กข.คจ.
137
0
2015-09-08/13:07:53
39
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุง
153
0
2015-09-07/12:17:46
40
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การติดตาม ผลการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
149
0
2015-08-28/14:30:09
41
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ติดตามการชำระหนี้กองทุน ฯ
145
0
2015-08-28/14:25:21
42
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุง ฯ
145
0
2015-08-24/13:05:54
43
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนพััฒนาบทบาทสตรี
138
0
2015-08-18/20:05:04
44
โครงการ กข.คจ.
ประชุม กข.คจ.
130
0
2015-08-17/17:52:57
45
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
141
0
2015-08-14/07:43:42
46
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมประธานคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
142
0
2015-08-13/11:12:42
47
องค์กรสตรี
ประชุม กพสอ.
134
0
2015-08-10/16:38:58
48
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
144
0
2015-08-05/12:13:24
49
โครงการ กข.คจ.
ประชุม กข.คจ.
150
0
2015-08-05/12:10:22
50
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
161
0
2015-07-21/11:54:37
51
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
การดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง
153
0
2015-07-14/12:50:38
52
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
ติดตามความมก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ฯ
136
0
2015-07-12/17:23:32
53
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
สาธิตกิจกรรม
134
0
2015-07-09/23:17:27
54
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่่อการผลิต
141
0
2015-07-09/19:39:18
55
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
125
0
2015-07-07/21:05:15
56
การพัฒนา OTOP
รับรางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
138
0
2015-07-07/13:51:52
57
โครงการเชิดชูเกียรติ
ประเมินคัดเลือกกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558
118
0
2015-07-05/10:03:47
58
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
ติดตามความมก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ฯ
146
0
2015-07-03/12:07:49
59
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ประชุมตรวจติดตาม นิเทศงาน รอบไตรมาส 3/2558
156
0
2015-07-03/11:59:00
60
อื่นๆ
ประชุุม กบต. ตาเป๊ก ขับเคลื่อน BCM
123
0
2015-07-02/09:16:32
61
โครงการ กข.คจ.
ประชุมคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ครัวเรือนเป้าหมาย
133
0
2015-06-25/14:16:03
62
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุม SSG
167
0
2015-06-25/11:57:25
63
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ คกสต.และสมาชิก
120
0
2015-06-23/11:57:10
64
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา
ประชุคณะกรรมการตำบล
134
0
2015-06-19/10:08:51
65
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
ติดตามการแก้จน
137
0
2015-06-19/10:03:00
66
โครงการเชิดชูเกียรติ
คัดเลือกกิจกรรมเครือข่าย พช. ด่เด่น
128
0
2015-06-12/08:44:47
67
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมเตรียมรับการประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน ศพพ.
128
0
2015-06-10/13:10:15
68
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุม คร.พัฒนา
117
0
2015-06-05/20:23:06
69
โครงการ กข.คจ.
ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ.
125
0
2015-06-05/20:15:38
70
อื่นๆ
ประชุกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
109
0
2015-06-04/14:25:27
71
กลุ่มออมทรัพย์
ตรวจสอบข้อมูสัจจะสะสม
111
0
2015-06-03/14:43:16
72
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโก
127
0
2015-06-03/07:59:13
73
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุม it man
134
0
2015-05-29/10:05:34
74
กลุ่มออมทรัพย์
ติดตามกลุ่มออมทรพย์
133
0
2015-05-28/14:11:45
75
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
มอบปัจจัยครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
157
0
2015-05-21/12:38:51
76
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
มอบปัจจัยครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
149
0
2015-05-21/12:37:33
77
การพัฒนา OTOP
ติดตามการพัฒนาสินค้า OTOP
143
0
2015-05-19/20:07:32
78
อื่นๆ
การประชุม กต. อีสานเขต
152
0
2015-05-18/19:42:02
79
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
การมอบโคแกเกษตรกร
164
0
2015-05-15/13:33:05
80
อื่นๆ
ประชุมประธานคณะกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก กทบ.
179
0
2015-05-15/07:37:39
81
กลุ่มออมทรัพย์
แบบรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
164
0
2015-05-14/08:23:28
82
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
163
0
2015-05-13/10:11:45
83
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1
164
0
2015-05-11/15:11:57
84
การพัฒนา OTOP
การคัดเลือกนวัตกรรมไหมปลอดภัย
146
0
2015-05-09/16:27:55
85
โครงการ กข.คจ.
ติดตามความก้าวหน้า กข.คจ.
166
0
2015-05-08/14:26:30
86
การพัฒนา OTOP
ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D)
162
0
2015-05-08/14:26:24
87
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ประชุมประเดือน พค.2558 จนท.พช.เฉลิมพระเกียรติ
159
0
2015-05-08/14:26:17
88
การพัฒนา OTOP
การนำเสนอนวัตกรรม OTOP
146
0
2015-05-08/14:25:20
89
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
คลีนิกแก้จน
11084
3678
2015-05-08/12:38:06
90
การพัฒนา OTOP
การนำเสนอนวัตกรรม OTOP
159
0
2015-05-07/20:15:49
91
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ
ประชุมประเดือน พค.2558 จนท.พช.เฉลิมพระเกียรติ
164
0
2015-05-07/19:34:39
92
การพัฒนา OTOP
ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D)
145
0
2015-05-07/19:29:36
93
โครงการ กข.คจ.
ติดตามความก้าวหน้า กข.คจ.
162
0
2015-05-07/19:20:28
94
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี
180
0
2015-05-01/19:41:50
95
กลุ่มออมทรัพย์
การตรวจหลักฐานทางการเงินและบัญชี
163
0
2015-04-30/16:38:31
96
กลุ่มออมทรัพย์
การตรวจหลักฐานทางการเงินและบัญชี
167
0
2015-04-30/16:35:55
97
อื่นๆ
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค 100 % อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
168
0
2015-04-30/12:12:51
98
อื่นๆ
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค 100 % อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
178
0
2015-04-30/12:10:56
99
การพัฒนา OTOP
ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม
177
0
2015-04-29/15:11:30
100
โครงการ กข.คจ.
ติดตามความก้าวหน้า กข.คจ.
167
0
2015-04-29/15:02:32
101
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
มอบปัจจัยครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
149
0
2015-04-29/14:46:01
102
อื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
175
0
2015-04-28/14:29:48
103
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
การอัญเชิงเงินขวัญถุงถุงทุนแม่ของแผ่นดินเข้าหมู่บ้าน
153
0
2015-04-28/14:23:11
104
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
การประชุมคณะกรรมการกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต
172
0
2015-04-28/14:21:56
105
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
การอัญเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
214
0
2015-04-28/14:17:59

จำนวนหน้า

1