E-pr CDD-Buriram

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
วัน/เวลา ดำเนินการ
ดูข้อมูล
1
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค)
ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
162
0
2016-01-07/16:51:30
2
อื่นๆ
ดูแลการจัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่
152
0
2016-01-03/13:15:58
3
อื่นๆ
ดูแลการจัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่
151
0
2016-01-03/13:12:35
4
อื่นๆ
ดูแลการจัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่
167
0
2016-01-03/13:07:24
5
อื่นๆ
ดูแลการจัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่
154
0
2016-01-03/12:59:00
6
อื่นๆ
ดูแลการจัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่
164
0
2016-01-03/12:54:13
7
อื่นๆ
เตรียมสถานที่จัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่
179
0
2016-01-03/12:49:01
8
อื่นๆ
เตรียมสถานที่จัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่
156
0
2015-12-28/20:36:54
9
อื่นๆ
เตรียมสถานที่จัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่
134
0
2015-12-28/20:36:01
10
อื่นๆ
เตรียมสถานที่จัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่
147
0
2015-12-28/20:32:06
11
การประชาสัมพันธ์
ประชุม กยต.ตาเป๊ก
143
0
2015-12-24/20:30:27
12
การประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
144
0
2015-12-24/19:58:20
13
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
142
0
2015-12-17/10:05:03
14
โครงการ กข.คจ.
ติดตามการดำเนินโครงการ กข.คจ.
145
0
2015-12-17/09:52:45
15
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมทีมตรวจสุขภาพกลุุ่มออมทรัพย์เพื้อการผลิต
136
0
2015-12-14/20:21:46
16
การพัฒนา OTOP
จัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า โอทอป และผลิตภัณฑ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
158
0
2015-12-13/17:00:06
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
159
0
2015-12-10/19:07:06
18
อื่นๆ
กิจกรรมสันพ่อแห่งชาติ
161
0
2015-12-06/06:45:35
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม้ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์
142
0
2015-12-01/16:55:50
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
167
0
2015-11-27/17:22:15
21
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
185
0
2015-11-27/17:16:12
22
อื่นๆ
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ประชาชนระดับหมู่บ้าน
144
0
2015-11-19/08:41:45
23
อื่นๆ
ประชุม ติดตามผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
158
0
2015-11-18/10:36:12
24
อื่นๆ
ประชุม ติดตามผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
133
0
2015-11-18/10:34:34
25
อื่นๆ
เตรียมความพร้อมคัดเลือก กทบ.ดีเด่น ปี 2558
153
0
2015-11-11/22:39:45
26
อื่นๆ
เตรียมความพร้อมคัดเลือก กทบ.ดีเด่น ปี 2558
143
0
2015-11-11/22:35:40
27
โครงการ กข.คจ.
ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.
144
0
2015-11-11/22:29:14
28
การประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการตำบลตาเป๊ก
151
0
2015-11-05/17:57:11
29
การประชาสัมพันธ์
ประชุม ติดตามผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
151
0
2015-11-05/06:47:03
30
การประชาสัมพันธ์
ประชุมเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหานำ้กิน นำ้ใช้
152
0
2015-10-29/18:08:03
31
การประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการตำบลตาเป๊ก
143
0
2015-10-21/21:34:36
32
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเครือข่ายกอวทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
143
0
2015-10-20/16:05:55
33
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์
141
0
2015-09-28/20:16:30
34
อื่นๆ
ประชุมคณะกรรมการตำบลตาเป๊ก
159
0
2015-09-25/20:22:53
35
ผู้นำ อช/อช
ประชุมผู้นำ อช.
148
0
2015-09-25/20:12:41
36
กลุ่มออมทรัพย์
ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯบ.ตะโก
125
0
2015-09-22/19:27:11
37
กลุ่มออมทรัพย์
ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯบ.ตะโก
145
0
2015-09-18/17:22:07
38
กลุ่มออมทรัพย์
ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯบ.ตะโก
156
0
2015-09-15/13:41:09
39
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
จัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเข้ากองทุนแม่ของแผ่น
155
0
2015-09-11/10:02:30
40
อื่นๆ
ประชุม ติดตามผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
151
0
2015-09-08/17:31:23
41
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเข้าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
145
0
2015-09-07/20:20:21
42
กลุ่มออมทรัพย์
ติดตาม สนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯบ.ตะโก
136
0
2015-09-07/20:15:26
43
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
เตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเข้าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
129
0
2015-09-07/20:09:41
44
กลุ่มออมทรัพย์
ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯบ.ตะโก
135
0
2015-09-07/19:56:28
45
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตรวจติดตามการชำระคืนเงิน คกส.จ.
158
0
2015-08-28/18:26:44
46
อื่นๆ
อบรมบัญชีและงบการเงิน กทบ.
158
0
2015-08-28/18:17:36
47
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน
139
0
2015-08-25/17:47:27
48
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน
147
0
2015-08-25/17:47:27
49
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน
150
0
2015-08-24/13:05:37
50
การพัฒนา OTOP
จำหน่ายผลิต otop ถนนเซราะกราวด์
143
0
2015-08-24/09:11:38
51
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมคณะกรรมการ กคส.จ.บุรีรัมย์
140
0
2015-08-20/21:11:15
52
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโก
144
0
2015-08-20/10:57:12
53
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุม คกส.ต.
154
0
2015-08-18/15:08:59
54
โครงการ กข.คจ.
ติดตามการดำเนินโครงการ กข.คจ.
131
0
2015-08-17/19:04:17
55
กลุ่มออมทรัพย์
ติดตาม สนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียน
140
0
2015-08-16/12:17:40
56
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมซักซเอมแนว ทางการจัดกิจกรรมตเอนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน
146
0
2015-08-12/14:22:30
57
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโ ม.10 ต.อีสานเขต เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียน
147
0
2015-07-09/15:25:49
58
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล
141
0
2015-07-08/10:36:32
59
การพัฒนา OTOP
ร่วมกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ถนนเซราะกราวด์วอล์คกิ้งสตรัท
11082
3638
2015-07-08/10:27:27
60
การพัฒนา OTOP
กิจกรรมครบรอบ 1 ปีถนนเซราะกราวด์วอล์คกิ้งสตรัท
131
0
2015-07-08/10:20:17
61
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
ประชุม กบต.ขับเคลื่อน กองทุนพึ่งตนเอง ภายใต้โครงการ พลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง
11448
3142
2015-07-01/12:37:10
62
กลุ่มออมทรัพย์
ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาสู่มาตรฐาน มกอ.(Smart Saving Group : SSG)
152
0
2015-06-25/16:10:21
63
โครงการเชิดชูเกียรติ
เตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรติ ปี 3558
135
0
2015-06-10/12:39:51
64
กลุ่มออมทรัพย์
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระบบมาตรฐานอบรมกระบวนพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระบบมาตรฐาน ssg
125
0
2015-06-10/12:25:47
65
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีนงต้นแบบ
185
0
2015-05-14/13:46:09
66
กลุ่มออมทรัพย์
ติดตาม ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนของสมาชิก
158
0
2015-05-12/16:04:35
67
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพิเพียงต้นแบบ
150
0
2015-05-12/06:51:11
68
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
คลินิคแก้จน
158
1
2015-05-08/13:54:02

จำนวนหน้า

1