E-pr CDD-Buriram

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
วัน/เวลา ดำเนินการ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ
งานจุลกฐินวัดโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช
183
0
2015-11-26/14:18:09
2
อื่นๆ
การต้อนรับคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ณ ศาลหลักเมือง
136
0
2015-11-26/14:16:38
3
การพัฒนา OTOP
พิธีเปิด "ชม ชิม ช้อป OTOP นครชัยบุรินทร์"
148
0
2015-09-03/09:52:52
4
โครงการเชิดชูเกียรติ
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต้นแบบในการใช้ข้อมูล จปฐ.
199
0
2015-09-01/10:04:35
5
อื่นๆ
BIKE FOR MOM "ปั่นเพื่อแม่" ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
142
0
2015-08-17/15:11:20
6
อื่นๆ
กิจกรรม "รวมพลังสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไถ้มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘"
144
0
2015-08-17/15:10:22
7
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ประกวดหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมา
148
0
2015-08-10/10:41:04
8
โครงการเชิดชูเกียรติ
โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
178
0
2015-07-29/13:54:24
9
อื่นๆ
ผ้าป่ากองทุนพึ่งพาตนเองบุรีรัมย์สันติสุข
213
0
2015-07-28/16:11:52
10
อื่นๆ
ประชุมมอบหมายภารกิจในการเตรียมรับการตรวจผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2558
164
0
2015-07-13/10:08:24
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล
147
0
2015-07-13/10:05:03
12
อื่นๆ
ประชุมนำเสนอผลการขับเคลื่อน b cm ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
11710
3257
2015-07-13/10:01:04
13
อื่นๆ
ประชุม focus group 9 ดี
151
0
2015-07-07/16:05:36
14
ศูนย์เรียนรู้
ประชุมกับประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย ที่ชุมชนสายยาว
195
0
2015-07-07/16:02:37
15
การประชาสัมพันธ์
นิทรรศการไหมบุรีรัมย์ ในกิจกรรมถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท ครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558
149
0
2015-07-06/23:53:21
16
โครงการเชิดชูเกียรติ
นำเสนอผลงานบ้านโนนสำราญ หมู่ที่16 กิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำ เครือข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ในระดับโซนอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558
163
0
2015-07-06/23:01:31
17
อื่นๆ
ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๕๘
142
0
2015-07-02/12:56:50
18
อื่นๆ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๕๘
142
0
2015-07-02/12:53:26
19
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิน เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2558
139
0
2015-06-24/15:23:42
20
การประชาสัมพันธ์
จัดเเสดงเเละนำเสนอสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ถนนคนเดินเซราะกราวน์
156
0
2015-06-24/15:11:45
21
อื่นๆ
จังหวัดเคลื่อนที่ พอ สว ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
182
0
2015-06-24/15:06:14
22
อื่นๆ
ร่วมประชุมเตรียมงาน จังหวัดเคลื่อนที่
165
0
2015-06-15/22:34:21
23
โครงการเชิดชูเกียรติ
คัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติอเมืองบุรีรัมย์
162
0
2015-06-15/22:30:07
24
โครงการเชิดชูเกียรติ
คัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติอ.ห้วยรีาชและกระสัง
164
0
2015-06-11/10:30:34
25
อื่นๆ
ประชุมประจำเดือนหัวหน้่าส่วนราชการอำเภอเมืองบุรีรัมย์
11518
3182
2015-06-04/11:51:50
26
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
175
0
2015-05-22/12:20:55
27
อื่นๆ
ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง ต.สะแกโพรง งบฯตำบลละล้าน
11587
3128
2015-05-10/14:21:55

จำนวนหน้า

1