ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-26/20:45:33
2
ณธีพัฒน์ อื่นๆ คำร้องขอย้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-21/17:45:07
3
ภคินท์ อื่นๆ ทะเบียนชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-21/15:50:40
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-21/14:02:29
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อ.นาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-16/09:13:25
6
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูล โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนปี 60-63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-15/10:39:26
7
ภคินท์ OTOP แบบรายงานชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-14/13:39:40
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2563 อ.ชำนิ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.สตึก อ.ลำปลายมาศ อ.บ้านกรวด อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-09/18:01:37
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563 อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.กระสัง อ.บ้านด่าน อ.โนนสุวรรณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.หนองหงส์ อ.พลับพลาชัย อ.สตึก อ.ปะคำ อ.คูเมือง อ.พุทไธสง อ.หนองกี่ อ.บ้านกรวด อ.โนนดินแดง อ.ลำปลายมาศ อ.ชำนิ อ.นางรอง อ.เมืองบุรีรัมย์ อ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-07/17:31:04
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 5 ตุลาคม 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-06/18:03:51
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2563 อ.นาโพธิ์ อ.ชำนิ อ.สตึก อ.บ้านกรวด อ.กระสัง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โนนดินแดง อ.พุทไธสง อ.ลำปลายมาศ อ.แคนดง อ.ปะคำ อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-05/15:25:05
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 อ.พุทไธสง อ.โนนสุวรรณ อ.หนองหงส์ อ.ชำนิ อ.บ้านด่าน อ.ลำปลายมาศ อ.แคนดง อ.บ้านกรวด อ.สตึก อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ปะคำ อ.พลับพลาชัย อ.โนนดินแดง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-05/02:11:37
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 อ.ชำนิ อ.โนนดินแดง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.ปะคำ อ.พลับพลาชัย อ.สตึก อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-05/00:06:52
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 อ.ปะคำ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.โนนสุวรรณ อ.คูเมือง อ.สตึก อ.บ้านกรวด อ.แคนดง อ.โนนดินแดง อ.หนองหงส์ อ.พลับพลาชัย อ.เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-04/23:26:51
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 อ.แคนดง อ.พุทไธสง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านกรวด อ.ปะคำ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-02/16:44:52
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 01 ตุลาคม 63 บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-02/16:18:27
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่1 ตุลาคม. 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-02/16:18:05
18
วสัน อื่นๆ แบบรายงานความพร้อมครัวเรือน โคก หนอง นา เงินกู้ระยะ1 เตรียมอบรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-01/15:04:27
19
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลครัวเริอนเป้าหมาย โคก หนอง นา เงินกู้ระยะ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-01/15:03:53
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 28 กันยายน. 63 งบบริหาร และ เงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-01/13:54:38
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อ.พลับพลาชัย อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-01/10:34:23
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน ประจำเดือน ก.ย.2563 โอนวันที่ 30 ก.ย.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-30/16:05:33
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 พ.ค. 63 สตรี+บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-30/14:27:53
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 23 กันยายน 2563 สพจ.บุรีรัมย์ / อ.เมืองบุรีรัมย์ / อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-23/15:22:39
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.พุทไธสง อ.แคนดง อ.ปะคำ อ.หนองหงส์ อ.บ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-22/17:06:30
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 18 ก.ย. 63 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-22/15:23:57
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 18 ก.ย. 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-22/15:23:33
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 อ.บ้านกรวด อ.บ้านด่าน อ.สตึก อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.กระสัง อ.ประโคนชัย อ.หนองหงส์ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.หนองกี่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.คูเมือง อ.พลับพลาชัย อ.แคนดง อ.ปะคำ อ. พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-22/15:17:15
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 อ.บ้านกรวด อ.นาโพธิ์ อ.หนองหงส์ อ.นางรอง อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.หนองกี่ อ.พลับพลาชัย อ.กระสัง อ.ลำปลายมาศ อ.พุทไธสง อ.บ้านด่าน อ.ละหานทราย อ.ชำนิ อ.เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-20/19:26:06
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-20/17:56:54

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login