ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ อื่นๆ วาระคณะขับเคลื่อนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-09/17:01:22
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โอน ณวันที่ 4 ธ.ค..2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-06/16:26:44
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ กทบ ณ วันที่ 4 ธ.ค.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-06/12:25:35
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย กทบ สตรี ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-04/19:51:05
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย กทบ ประกันสัญญา ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-03/12:55:23
6
นิธิวัชร์ การจัดทำฐานข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชน แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อนำเข้าบนเว็บไซต์ http://cbt.nawatwithi.com ของกรมการพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-03/11:39:03
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย กทบ ประกันสัญญา ณ วันที่ 10 ต.ค และ 14 พย 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-01/22:02:01
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ สตรี และ กทบ ณ วันที่ 29 พ.ย.562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/15:05:46
9
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบทะเบียนขอรับพันธุ์ผักพระราชทาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/14:36:39
10
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:20:17
11
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอแคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:19:48
12
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอโนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:19:12
13
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:18:51
14
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:18:29
15
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอโนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:18:03
16
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:17:27
17
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:16:09
18
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอหนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:15:43
19
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอนาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:14:42
20
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:14:11
21
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:13:54
22
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอพุไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:13:34
23
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอบ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:13:09
24
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:12:47
25
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:12:19
26
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอหนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:11:58
27
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:11:40
28
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:11:15
29
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอนางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:10:52
30
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:10:25

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ]


Login