ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุ (เอามื้อ โคก หนอง นา) อ.นาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/13:20:37
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุคอมฯ ค่าวัสดุ(งบสตรี) อ.โละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/10:06:43
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุ (งบสตรี) อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/10:05:44
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุสำนักงาน คอมฯ งบสตรี อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/10:04:52
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุคอมฯ ค่าวัสดุ(งบสตรี) อ.โนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/10:03:26
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุสำนักงาน อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/10:02:20
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า (ค่าซ่อมแซมฯ) อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/10:01:30
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าจ้าง (โคก หนอง นา โมเดล) อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/09:57:51
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าจ้าง (โคก หนอง นา โมเดล) อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/09:57:15
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าจ้าง (โคก หนอง นา โมเดล) อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/09:56:43
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าจ้าง (โคก หนอง นา โมเดล) อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/09:56:15
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าจ้าง (โคก หนอง นา โมเดล) อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/09:55:47
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าจ้าง (โคก หนอง นา โมเดล) อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/09:55:15
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าจ้าง (โคก หนอง นา โมเดล) อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/09:54:48
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าจ้าง (โคก หนอง นา โมเดล)อ.นาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-23/09:52:56
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุ (งบสตรี) อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-20/10:07:55
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุ (งบสตรี) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-20/10:07:10
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุ (งบสตรี) อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-20/10:06:14
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่าวัสดุคอมฯ วัสดุสำนักงาน อ.คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-20/10:05:15
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุ (งบยุทธศาสตร์ฯ) อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-20/09:58:57
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุ (งบยุทธศาสตร์ฯ) อ.เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-20/09:58:10
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุ (งบยุทธศาสตร์ฯ) อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-20/09:57:28
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุ (งบยุทธศาสตร์ฯ) อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-20/09:56:57
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุ (งบยุทธศาสตร์ฯ) อ.เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-20/09:56:13
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุงบสตรี อำเภอประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-16/14:57:46
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุงบสตรี อำเภอหนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-16/14:57:15
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุงบสตรี ค่าใช้จ่ายงบบริหาร อำเภอเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-16/14:56:34
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าวัสดุงบสตรี อำเภอปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-16/14:53:14
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าจ้าง (โคก หนอง นา) บร0019/1711 ลว 9 กรกฎาคม 2564 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-16/14:38:06
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า ค่าจ้าง (โคก หนอง นา) บร0019/1711 ลว 9 กรกฎาคม 2564 อำเภอประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2021-07-16/14:36:57

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ]


Login