ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
นัฐกานต์ อื่นๆ รายชื่อแขกจากอุดรมีชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-15/16:56:16
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-15/13:16:50
3
ภคินท์ อื่นๆ แบบรายงานสถานะทางการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-15/12:25:26
4
ประภัสสร OTOP ฐานข้อมูล OTOP (กลุ่ม B,C) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-14/16:50:52
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค.62 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 9 ก.พ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-13/16:10:08
6
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ข้อมูลรัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 22 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ฝากให้พี่ป๋อง บ้านใหม่ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-13/10:34:23
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 12 ก.พ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-12/14:01:07
8
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ฐานข้อมูลลงเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(พัฒนาชุมชน) สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-12/11:06:03
9
รณภพ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ฐานข้อมูลดำเนินการหมู่บ้าน ตำบลสารสนเทศ ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/16:28:30
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/16:05:47
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/15:43:39
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 8 ก.พ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/11:39:08
13
จรินทร์ การตรวจราชการกระทรวง/กรม ประเด็นตรวจเดือน ก.พ.62 (สารสนเทศฯ) ส่งให้พี่ประดิษฐ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/11:35:06
14
กรองศักดิ์ OTOP คำกล่าวรายงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/10:03:34
15
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของ สตง. โครงการ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/09:58:27
16
วสัน อื่นๆ แบบสำรวจข้อมูลคืนคนดีสู่สังคมด้วยสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/09:58:06
17
นัฐกานต์ อื่นๆ กำหนดการงานสองแผ่นดิน 20-25 กพ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/09:19:54
18
นัฐกานต์ อื่นๆ กำหนดการพิธีเปิดงานสองแผ่นดดิน 21 กพ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/09:12:31
19
กรองศักดิ์ โครงการ กข.คจ. ระดับ กข.คจ. 2-3 ประกอบโครงการ งบ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-07/17:07:16
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 7 ก.พ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-07/15:12:29
21
นัฐกานต์ OTOP บันทึกเชิญ ผวจ.งาน สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-06/18:20:35
22
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบ สอ.1, สอ.2, สอ.3 และแบบสรุปเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-06/14:06:02
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ งบ นวัตวิถี Vaillage 8 เส้นทาง งบสตรี (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-06/11:57:39
24
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างป้ายหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-05/16:15:26
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ งบ นวัตวิถี Vaillage 8 เส้นทาง งบสตรี งบ กทบ.1 (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-05/14:34:45
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ งบ นวัตวิถี งบสตรี (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-05/11:28:00
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-05/10:18:26
28
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:38:11
29
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:36:44
30
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.นาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:35:25

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login