ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-27/13:52:14
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1602 อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-23/14:35:42
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1603 อ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-23/14:35:11
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1604 อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-23/14:34:39
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1605 อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-23/14:34:02
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1606 อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-23/14:33:15
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้า บร0019/1608 อ.ปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-23/14:14:34
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1608 อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-23/14:13:43
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1589 อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-18/15:17:22
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1590 อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-18/15:16:31
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1592 อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-18/15:15:46
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1593 อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-18/15:14:56
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1594 อ.เฉลิมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-18/15:14:18
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1595 อ.นาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-18/15:13:36
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1573 อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-16/15:49:38
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1574 อ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-16/15:48:39
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1575 อ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-16/15:46:42
18
วสัน อื่นๆ แบบตรวจสอบและบันทึกฐานข้อมูลโคก หนอง นา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-16/10:10:26
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1549 อ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-11/11:38:38
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1548 อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-11/11:38:05
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1547 อ.คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-11/11:37:35
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1546 อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-11/11:37:03
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1545 อ.บ้านใหม่ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-11/11:36:33
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1544 อ.ปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-11/11:35:56
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1543 อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-11/11:35:24
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าร้านค้า บร0019/1542 อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-11/11:33:46
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าบ้าน ประจำเดือน ต.ค.63 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 4 พ.ย.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-11-04/15:28:30
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-26/20:45:33
29
ณธีพัฒน์ อื่นๆ คำร้องขอย้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-21/17:45:07
30
ภคินท์ อื่นๆ ทะเบียนชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-10-21/15:50:40

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ]


Login