ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-19/15:24:02
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-19/15:23:31
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชี ผู้นำ อช ไตรมาส 1-4/2562 บางราย และ 1/2563 ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-19/15:22:38
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-19/15:11:13
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 18 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-18/16:12:00
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน ประจำเดือน ก.พ.2563 โอนวันที่ 18 มี.ค.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-18/13:13:55
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-18/12:55:30
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-18/12:53:18
9
ชิษณุกิจ อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ 3 อำเภอ โอนวันที่ 16 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-16/14:30:13
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างพนักงาน ตอบแทน อสพ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-16/10:43:21
11
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ปี 632 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-13/12:01:11
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-13/10:57:25
13
วิวัฒน์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ตัวอย่าง คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-13/10:13:19
14
สริญญา อื่นๆ รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินประกอบการบันทึกข้อมูล ในระบบ EGP ปีงปม.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-12/11:46:22
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-10/14:32:49
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-06/14:40:23
17
วสัน อื่นๆ รวมเอกสารที่เกียวข้อง บูรณาการแผนตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-06/11:59:05
18
วสัน อื่นๆ เอกสารแนบกรมฯ ให้ทบทวนเป้าหมาย โคก หนอง นา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-06/11:56:26
19
เฉลิมศรี อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ 1 / 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-05/14:25:38
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-05/10:44:19
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-03/12:54:42
22
เฉลิมศรี อื่นๆ ระเบียบ สทบ.ว่าด้วยโครงการเสริมสร้างความเ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1002 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-03/11:35:23
23
เฉลิมศรี อื่นๆ แผนการดำเนินโครงการประชารัฐ ปี 2563 - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1002 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-03/11:35:05
24
เฉลิมศรี อื่นๆ เป้าหมายอบรม 2415 กองทุน เอกสารแนบ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1002 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-03/11:34:09
25
เฉลิมศรี อื่นๆ แนวทางการดำเนินงานและเอกสารของบ ปชร 2563 เอกสารแนบ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 1002 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-03/11:33:17
26
วิวัฒน์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 BPM (ทุกกิจกรรม) ขอความร่วมมืออำเภอแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบันทึกสรุปข้อมูล การประเมินผล ส่วนที่ 1 และแนบไฟล์สรุปข้อมูลการประเมินผล ส่วนที่ 2 ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)ตามแนวทางการประเมินฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-03/10:01:43
27
วิวัฒน์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 BPM (กองทุนแม่) ตัวอย่างแบบประเมินผลโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-03/09:42:47
28
วสัน อื่นๆ รวมเนือหาที่ใช้ในกิจกรรม สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-02/15:32:15
29
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมเนื่อหาที่จะใช้อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-02/15:23:03
30
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี คำสั่งสตรีบุรีรัมย์รวมใจ อนุรักษ์ พัฒนา ต่อยอด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-02/12:25:14

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login