ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-10/09:38:29
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-06/14:35:12
3
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่าวัสดุสาธิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-05/14:20:04
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค.61 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-05/11:18:08
5
นิธิวัชร์ อื่นๆ esup ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/16:59:52
6
ศิริมา OTOP กลุ่ม Quadrant C ปี 2557-2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/15:23:17
7
ศิริมา OTOP กลุ่ม Quadrant D ปี 2557-2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/15:21:37
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village การศึกษาบุตร (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/11:17:19
9
กรองศักดิ์ OTOP แบบฟอร์มเสนอของบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/10:47:01
10
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบเสนอโครงการ จว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/10:22:37
11
กรองศักดิ์ อื่นๆ กำหนดการตรวจราชการอธิบดีวันที่ 7-8 กันยายน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/07:58:30
12
กรองศักดิ์ OTOP เอกสารสำหรับการประสานราคากลางต่าง ๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-03/15:14:42
13
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อผู้ประกอบการที่จังหวัดประสานงานเพื่อจัดซื้อ/จ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-03/14:14:38
14
กรองศักดิ์ OTOP ตัวอย่าง ประมาณการค่าใช้จ่ายงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-02/16:18:55
15
ประภัสสร OTOP ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลการจดทะเบียนสินค้าโอท๊อป น้ำข้าวหมากแม่บุญเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-01/12:51:13
16
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการยุทธศาสตร์ งบกองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/17:55:24
17
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึก แจ้งคณะทำงานอบรม CMO ตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/16:34:58
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/13:17:14
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารอบรมกฎหมาย วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ บ้านสนวนรีสอร์ท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/11:36:14
20
วสัน อื่นๆ รายละเอียดโครงการ พัฒนาสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ฝากพี่ดิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/11:21:28
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัด (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-30/13:45:27
22
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารควบรวมกองทุน pdf ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-29/12:10:31
23
วสัน อื่นๆ แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/12:03:36
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/10:27:02
25
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจสอบทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/09:11:48
26
กรองศักดิ์ OTOP แบบสำรวจรายชื่อผู้ค้างาน โมโตจีพี 2018 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/18:21:11
27
กรองศักดิ์ OTOP ppt นวัตวิถี บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/18:12:43
28
นัฐกานต์ อื่นๆ ส่งหัวหน้ากรอง รายชื่อแขกเดินทางร่วมงาน OTOP ของดีบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-24/09:18:47
29
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบฯ จังหวัด 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-23/22:58:46
30
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แผนผังการจัดวางคูหาชุมชนท่องเที่ยว นวัติวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-23/15:33:52

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login