ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบบันทึกการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-13/10:26:26
2
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบบันทึกรับสภาพหนี้ผู้ค้ำประกัน แบบ ร. 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-13/10:25:32
3
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบบันทึกรับสภาพหนี้ผู้กู้ แบบ. ร 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-13/10:24:59
4
บุญยิ่ง อื่นๆ รายละเอียดโครงการจิตวิญญาณการแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558/2559 อ.สามารถโหลดได้เลยครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-11/13:47:22
5
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค ทะเบียนพื้นที่ข้อมูล จปฐ.พื้นฐาน สำหรับตรวจสอบ ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-09/10:32:39
6
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค ทะเบียน E-mail สำหรับรายงาน BMN online realtime ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-09/10:29:05
7
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค คู่มือการเข้าใช้งาน BMN online realtime ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-09/10:27:31
8
ศิรินทร์ทิพย์ OTOP โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-05/14:07:40
9
ศิรินทร์ทิพย์ OTOP โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-05/14:07:12
10
ศิรินทร์ทิพย์ OTOP โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-05/14:06:30
11
จินตนา อื่นๆ ราคากลางวัสดุสำนักงานปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-05/10:54:18
12
บุญยิ่ง อื่นๆ ไฟล์ประกอบการนำเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ประจำปีงบ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-03/12:13:06
13
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552-2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-03/10:28:15
14
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค นำเสนองานที่รับผิดชอบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-03/08:52:33
15
วสัน การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) เป้าหมายหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ปี 55 - 58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-11-03/08:48:56
16
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คู่มือการประเมิน GVH แนวทางการจัดประชุม ,เครื่องมือ,ความหมายของความ "อยู่เย็น เป็นสุข",แผนการจัดการประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-28/08:07:14
17
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แนวทางการดำเนินงานระบบ มชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/16:51:01
18
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์เรียนรู้ แนวทางการดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปี 59 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/16:44:56
19
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แนวทางศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/16:43:44
20
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษบกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/16:39:51
21
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์เรียนรู้ ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/16:38:37
22
สุวิฑูรย์ การบริหารแผนงาน/โครงการ หลักสูตรโครงการตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/10:50:59
23
สุวิฑูรย์ การบริหารแผนงาน/โครงการ หลักสูตรโครงการตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/10:50:11
24
สุวิฑูรย์ การบริหารแผนงาน/โครงการ หลักสูตรโครงการตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ หลักสูตร 7 รุ่นๆละ 6 วัน หลักสูตรยกระดับ 7 รุ่นๆละ 3 วัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/10:48:39
25
จินตนา อื่นๆ เอกสารตัวอย่างบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/16:35:51
26
จินตนา อื่นๆ ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/16:35:10
27
จินตนา อื่นๆ การยกเลิกโครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/16:29:45
28
จินตนา อื่นๆ การแก้ไขรหัสงบประมาณในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/16:28:09
29
จินตนา อื่นๆ ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/16:25:14
30
สริญญา อื่นๆ กรอบแนวทางการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/14:06:29

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] 100 [ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ]


Login