ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-07/15:40:23
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 5 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-06/10:14:54
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-01-04/11:25:03
4
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แบบรายงานผลการดำเนิน เพื่อขอรับการประเมินตามระบบมชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-28/11:41:31
5
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. เอกสารตัวชีวัดและพัฒนาตนเองตามระบบมชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-28/11:40:43
6
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แบบรายงานการรับสมัครมชช. ปี59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-28/11:39:56
7
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. เล่มแนวทางมช.จากกรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-28/11:39:00
8
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แนวทางการดำเนินงาน มช. ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-28/11:30:01
9
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค โปรแกรมบันทึกประมวลผลข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-25/11:42:39
10
ศิรินทร์ทิพย์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ผังการแสดงแบบผ้าไหม1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-22/10:43:56
11
ศิรินทร์ทิพย์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ผังการแสดงแบบผ้าไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-22/10:43:25
12
บุญยิ่ง ผู้นำ อช/อช แบบลงทะเบียน+แบบค่าพาหนะ มีสองแบบครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-17/09:15:52
13
กำพล กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการหมวด ๙๐๐ (แก้ไข) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (แก้ไข) ** กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ ๑ วัน / โครงการดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๑ โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ (แก้ไข) ** โครงการดำเนินการภายในไตรมาสที่ ๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-10/15:58:23
14
บุญยิ่ง กลุ่มออมทรัพย์ คำสั่งทีมผู้ตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (ออมทรัพย์+กข.คจ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-10/11:58:22
15
บุญยิ่ง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานแผนปฏิบัติการ มบ.ศก.พพ. (ขยายผลฯ +สร้างความยั่งยืน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-10/08:03:37
16
บุญยิ่ง องค์กรสตรี แบบแสดงความจำนง + แบบประเมิน ครอบครัวแข็งแรงฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-10/08:00:25
17
รณภพ การประชาสัมพันธ์ แบบรายงานการประชาสัมพันธ์ ปี 2559 เริ่มใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-09/19:16:03
18
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค PPT_นำเสนอข้อมูล จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-09/14:16:21
19
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค PPT_นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-09/14:15:39
20
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์เรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-03/11:31:01
21
ศิรินทร์ทิพย์ ศูนย์เรียนรู้ รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-03/11:30:53
22
พุฒินันท์ ศอช.ต. หมวด 900 โครงการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-03/09:38:01
23
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมวด 900 โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดประกอบโครงการ อยู่ใน e-support หน.บุญยิ่ง ครับผม. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-03/09:33:07
24
พุฒินันท์ องค์กรสตรี หมวด900 โครงการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงฯ รายละเอียดประกอบโครงการ อยู่ใน e-support หน.บุญยิ่ง ครับผม. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-03/09:31:17
25
สริญญา อื่นๆ โครงการฯ หมวด 900 จัดสรรฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:50:36
26
สริญญา อื่นๆ โครงการฯ หมวด 900 จัดสรรฯ ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:47:57
27
สริญญา อื่นๆ แบบฟอร์มใบลงทะเบียน - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:41:37
28
สริญญา อื่นๆ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มฯ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประกอบอาหารว่าง/เครื่องดื่มฯ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:39:50
29
สริญญา อื่นๆ ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร(กลางวัน,เย็น) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประกอบอาหาร 1 ชุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:38:36
30
สริญญา อื่นๆ ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคคลภายนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-12-02/16:37:25

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] 101 [ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login