ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุวิฑูรย์ การบริหารแผนงาน/โครงการ หลักสูตรโครงการตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/10:50:11
2
สุวิฑูรย์ การบริหารแผนงาน/โครงการ หลักสูตรโครงการตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ หลักสูตร 7 รุ่นๆละ 6 วัน หลักสูตรยกระดับ 7 รุ่นๆละ 3 วัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-27/10:48:39
3
จินตนา อื่นๆ เอกสารตัวอย่างบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/16:35:51
4
จินตนา อื่นๆ ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/16:35:10
5
จินตนา อื่นๆ การยกเลิกโครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/16:29:45
6
จินตนา อื่นๆ การแก้ไขรหัสงบประมาณในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/16:28:09
7
จินตนา อื่นๆ ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/16:25:14
8
สริญญา อื่นๆ กรอบแนวทางการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-19/14:06:29
9
บุญยิ่ง องค์กรสตรี วารสารสตรีและครอบครัว ปีที่12 ฉบับที่ 2 มิถุนายน - กันยายน 2558 (พมจ.) เชิญชวนให้อ่านนะครับ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-11/10:35:43
10
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานครัวเรือนที่ไม่ได้เจ็บเก็บข้อมูลฯ ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-09/09:17:18
11
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารยุทธศาสตร์สนับสนุนอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-08/17:16:31
12
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค สรุปผลการตรวจสอบข้อมูล จปฐ.ปี2557 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-06/13:06:28
13
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค สรุปผลการตรวจสอบข้อมูล จปฐ.ปี 2557-2558 รอบ 2 ต.ค.58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-06/13:04:37
14
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี56 เพื่อสำรวจครัวเรือนปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-10-06/09:01:11
15
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบสำรวจครัวเรือน จปฐ.และแบบสอบถามข้อมุลฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-26/13:18:02
16
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค กรมการพัฒนาชุมชน ส่งข้อมูล จปฐ.ปี 58 ให้ตรวจสอบ (ล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-24/17:36:49
17
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=K74pLdVCPg4 https://www.youtube.com/watch?v=OdMqYTnBmX8 http://www.kts.ac.th/kts/kanghan/graphic/it.ppt ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-23/15:36:04
18
จินตนา อื่นๆ ใบตรวจรับพัสดุฝากอำเภอบ้านกรวดค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-18/14:47:19
19
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน 2547 ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-14/16:24:37
20
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน 2547 ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-14/16:23:40
21
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน 2547 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-14/16:23:04
22
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค ไฟล์ข้อมูลพื้นฐาน แยกรายอำเภอ ปี 2557 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-08/11:24:07
23
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค สรุปผลการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. เบื้องต้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-07/17:21:08
24
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบการตรวจสอบ จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-07/15:11:48
25
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค แนวทางการตรวจ จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-07/15:11:07
26
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอมูลการอนุมัติโครงการ และสรุปผลการชำระหนี้รายอำเภอ สนับสนุนอำเภอในการสรุปบทเรียนการจัดประชุม คกส.ต. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-07/12:26:09
27
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี templat สนับสนุนการจัดทำสรุปบทเรียนการจัดประชุม คกส.ต. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-07/12:25:14
28
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค วิธีใช้งานโปรแกรม Excel ในการกรองข้อมูล จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-04/14:26:47
29
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค ข้อมุล จปฐ. ปี 58 แยกอำเภอเป็นไฟล์เอ็กเซล พร้อมแบบสรุปผลการตรวจสอบฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-03/18:10:15
30
สุวิฑูรย์ การบริหารแผนงาน/โครงการ รายการวัสดุสาธิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-02/13:03:29

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ] 103 [ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login