ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
รณภพ จัดการความรู้ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับความกรุณาจาก ผอ.กลุ่มงานจัดการความรู้ครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-09-01/13:54:27
2
สุวิฑูรย์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายการวัสดุสนับสนุนยุทธศาสตร์ไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-29/12:59:44
3
รณภพ การประชาสัมพันธ์ การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Sony vegas pro เบื้องต้น http://www.tigersmile.net/2014/10/sony-vegas-pro-project-render.html ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-28/13:16:52
4
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำเนียบ คกส.ต. 23 อำเภอ ส่งให้ หน.เอ้ ครับ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-28/10:13:56
5
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ประเด็นตรวจราชการ เดือนส.ค.58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-27/11:40:45
6
ศิรินทร์ทิพย์ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบสรุปรายงานการพัฒนาจัดระดับสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-27/11:35:47
7
ศิริมา OTOP รูปรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์โครงการตามมาตรการเร่งด่วนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-26/17:46:04
8
ศิริมา OTOP บัญชีราชการวัสดุ/ครุภัณฑ์โครงการตามมาตรการเร่งด่วนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-26/17:45:04
9
พุฒินันท์ อื่นๆ แบบรายงานติดตามผล หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Leader) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 ถึงอำเภอพุทไธสง และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-25/14:40:25
10
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช แนวทางการดำเนินงาน ผู้นำ อช. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-25/10:36:27
11
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ข้อมูลผู้นำ อช.และแบบฟอร์มรายชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-25/10:30:30
12
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ข้อมูลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-21/16:28:49
13
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แผนผังจัดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-21/13:40:23
14
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-21/13:39:43
15
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบหนังสือ จว.บร.ที่ บร 0019 / ว 19902 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บัญชีกลุ่มเป้าหมายฯ 2.แบบฟอร์มจัดทำบัญชีรายชื่อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-11/18:59:06
16
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) เป้าหมาย หนังสือสั่งการ แนวทาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-11/13:48:49
17
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายการรับชำระหนี้ อ.ห้วยราช ฝากให้ หน.กอบเกื้อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-11/10:46:22
18
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) หนังสือสั่งการจัดทำหมู่บ้าน VDR และรายงานการพัฒนาตำบล TDR และรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศเป้าหมายปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-10/15:00:08
19
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เอกสารสรุปผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-06/11:08:20
20
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-06/11:07:42
21
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เอกสารคู่มือขับเคลื่อนโครงการพลังกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-06/11:07:10
22
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เอกสารเล่มสรุปผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-06/10:34:42
23
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แบบขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ขอข้อมูลผลการดำเนินงานรายละเอียดที่แนบ และไฟล์ภาพถ่าย JPEG ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-04/13:27:12
24
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อโครงการ กข.คจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-04/09:42:14
25
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕แผ่น6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:38:39
26
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕แผ่น5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:38:15
27
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕แผ่น4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:37:51
28
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕แผ่น3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:36:37
29
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕แผ่น2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:36:12
30
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕ แผ่น1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:35:30

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ] 104 [ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login