ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ หลักเกณฑ์การแยกประเภท เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:34:50
2
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ หลักเกณฑ์การแยกประเภท เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:34:21
3
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-03/16:32:44
4
รัชนี โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เอกสารถ่ายทอดตัวชี้วัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-02/09:28:48
5
สรัลนุช อื่นๆ เอกสารการรายงาน SAR 1.5 เอกสารการรายงานตัวชี้วัดการถ่ายทอดค่าเป้าหมายสู่บุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-08-01/10:00:24
6
วิวัฒน์ อื่นๆ ข้อมูลจำนวนประชากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-31/14:53:58
7
สุวพัชร์ อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2557-2558 จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-29/14:35:38
8
สุวพัชร์ อื่นๆ แบบเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3 ส.ค. 57-58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-29/14:34:57
9
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ Google Drive ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-27/17:54:44
10
วสัน อื่นๆ คำกล่าวรายงานในงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนบุรีรัมย์สันติสุขเพื่อการพึ่งพาตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-27/17:51:55
11
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช ใบสมัคร โครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:46:38
12
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช Road Map โครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:46:10
13
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:45:19
14
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนฯ สูความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-20/14:43:49
15
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ กรอบการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ จัดส่งกรอบการแสดงผลงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2558 วันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-16/20:10:34
16
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางการตรวจประเมินผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2558 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดส่งแนวทางการแสดงผลงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2558 วันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-16/20:09:29
17
จรินทร์ อื่นๆ กองทุนพึ่งพาตนเองดีเด่น(ระดับเพชร)อำเภอละ 1 หมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-16/14:08:12
18
ชิษณุกิจ อื่นๆ รายชื่อหมู่บ้านกองทุนพึ่งพาตนเองระดับเพชรจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอละหนึ่งหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-15/10:11:06
19
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบ้ติราชการภายใน ปี 2558 จังหวัดจัดส่งแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-14/11:39:05
20
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ บัญชีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการริเริ่มฯ แก้ไข จังหวัดฯ ส่งบัญชีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการถอดสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง (ฉบับแก้ไข) วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หลังเก่า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-14/10:56:24
21
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่างกำหนดการดำเนินการตามโครงการถอดสรุปบทเรียนตามโครงการริเริ่มฯ 2558 จังหวัดฯ จัดส่งร่างกำหนดการดำเนินงานโครงการจัดเวทีสรุปถอดบทเรียนผลขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-13/17:33:01
22
จรินทร์ อื่นๆ ดีที่ 8 ดีเด่น อำเภอห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-13/10:02:49
23
สรัลนุช PA แบบตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯภายใน 2558 แบบตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2558 รายตัวชี้วัด จำนวน 10 แบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-11/15:51:01
24
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการริเริ่มฯ แก้ไข 10 กค.2558 ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี 2558 แก้ไขวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-11/15:47:39
25
บุญยิ่ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คู่มือการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-08/07:08:26
26
วสัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน OA ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-06/10:28:51
27
วสัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตั้งโปรแกรม OA ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-06/10:26:56
28
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรม TeamViewer http://buriram.cdd.go.th/index.php/ct-menu-item-5/ct-menu-item-7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-03/19:53:23
29
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แบบรายงานโครงการริเริ่มฯ แบบรายงานโครงการริเริ่มฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ บร 0019/ว 15795 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-03/13:52:49
30
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วีดีโอการรับส่งหนังสือด้วยระบบ E-Submission (ตามลิงค์ในช่องหมายเหตุครับ) http://www.itcenter.cdd.go.th/home/itvideo/ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-03/10:14:24

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ] 105 [ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login