ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตั้งจุมลาบนโฮสต์ ตามลิงค์ครับ https://www.youtube.com/watch?v=e14MStD4w04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-02/16:26:39
2
จรินทร์ โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด ดีที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-01/16:59:15
3
จรินทร์ การประชาสัมพันธ์ มอบหมายงานในกลุ่มสารสนเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-01/16:51:48
4
สุวพัชร์ อื่นๆ ปฎิทินการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-01/14:05:44
5
สุวพัชร์ อื่นๆ แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-07-01/14:04:58
6
รณภพ การประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้งานระบบรายงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ B-PR ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-30/16:18:27
7
รณภพ จัดการความรู้ การจัดการความรู้(ppt) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-30/10:12:09
8
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อีเมลล์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รหัสผ่านอยู่ที่เจ้าหน้าที่ IT MAN สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-26/09:22:54
9
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการบันทึกข้อมูลการจัดระดับหมู่บ้านฯ ในระบบ Google ไดรฟ์ แบบ 6x2 และ แบบ 4x23 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08 6652 1626 นายพุฒินันท์ เกษทองมา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-25/22:51:09
10
ชิษณุกิจ อื่นๆ เกณฑ์ประเมิน BCM ปรับครั้งที่3 กองทุนพึ่งพาตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-24/09:43:17
11
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แบบรายงานการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มฯ เอกสารรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหว้ดบุรีรัมย์ที่ บร 0019/ว 15123 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-24/09:12:13
12
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ หยิบมาฝาก(เทคนิคการถ่ายภาพ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-22/09:27:31
13
รณภพ OTOP ใบสมัครประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งเยาวชนโอทอป แก้ไข : มีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งใบสมัครภายใน 18 มิ.ย.58 ครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-15/16:09:33
14
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตรวจสอบแล้วส่งไฟล์ข้อมูลเฉพาะอำเภอของท่าน หากมีข้อสงสัยสอบถามนายพุฒินันท์ เกษทองมา 08 6652 1626 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-10/18:07:53
15
กรรณิการ์ การพัฒนาแผนชุมชน แนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชุมชนในระดับพื้นที่ ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/11:34:01
16
กรรณิการ์ การพัฒนาแผนชุมชน แนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชุมชนในระดับพื้นที่ ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/11:33:37
17
กรรณิการ์ การพัฒนาแผนชุมชน แนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชุมชนในระดับพื้นที่ ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/11:33:03
18
กรรณิการ์ การพัฒนาแผนชุมชน เอกสารวิทยากรกระบวนการแผนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/11:14:51
19
กรรณิการ์ การพัฒนาแผนชุมชน รายละเอียดแนวทางการจัดทำเอกสารแผนชุมชน (รูปเล่ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/11:13:45
20
กรรณิการ์ การพัฒนาแผนชุมชน แนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/11:12:14
21
ชิษณุกิจ อื่นๆ ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี และร่างระเบียบกองทุนพึ่งพาตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/11:10:38
22
กรรณิการ์ การพัฒนาแผนชุมชน Power Point การบูรณาการขับเคลื่อนแผนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/11:10:18
23
วสัน จปฐ.และ กชช.๒ ค เปรียบเทียบทำเนียบพื้นที่ จปฐ.กับ พรบ.ปกครองท้องที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/09:09:12
24
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แนวทางการใช้ประโยชน์ จปฐ 58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/07:58:19
25
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค roadmap ใช้ประโยชน์ จปฐ 58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/07:56:49
26
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค เสนอผลจัดเก็บ จปฐ58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-09/07:55:15
27
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑. ตัวอย่างสมุดบันทึกกิจกรรมการพัฒนาฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:35:56
28
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐. ตัวอย่างเอกสารจัดการความรู้ฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:35:26
29
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๙. แบบรายงานผลการประเมิน “อยู่เย็น เป็นสุข” ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:34:59
30
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๘. แบบรายงาน ศพพ. ๒ – ๓ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:34:20

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] 106 [ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login