ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๗ บันทึกสรุปผลการประเมินหมู่บ้านเพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:34:00
2
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๖. แบบสรุปคณะกรรมการประเมินและรับรองผลฯ (GVH) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:33:39
3
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๕. แบบสรุปคณะกรรมการประเมินและรับรองผลฯ ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:33:18
4
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔. แบบสรุปคณะกรรมการประเมินและรับรองผลฯ ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:32:51
5
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๓. แบบประเมินความสุขมวลรวมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:31:26
6
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๒. แบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:31:05
7
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑. แบบประเมินตัวชี้วัด ๖X๒ หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:30:35
8
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-11 สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประเมินตัวชี้วัด ๖X๒ หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด ๒. แบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัดฯ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด ๓. แบบประเมินความสุขมวลรวมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด ๔. แบบสรุปคณะกรรมการประเมินและรับรองผลฯ ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัดฯ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด ๕. แบบสรุปคณะกรรมการประเมินและรับรองผลฯ ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัดฯ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด ๖. แบบสรุปคณะกรรมการประเมินและรับรองผลฯ (GVH) ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ฉบับ ๗ บันทึกสรุปผลการประเมินหมู่บ้านเพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านฯ จำนวน ๑ ชุด ๘. แบบรายงาน ศพพ. ๒ – ๓ จำนวน ๒ ฉบับ ๙. แบบรายงานผลการประเมิน “อยู่เย็น เป็นสุข” ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ฉบับ ๑๐. ตัวอย่างเอกสารจัดการความรู้ฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ ชุด ๑๑. ตัวอย่างสมุดบันทึกกิจกรรมการพัฒนาฯ จำนวน ๑ ชุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:28:41
9
เบญจพร องค์กรสตรี แบบติดตามงานการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) แบบติดตามงานการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.)สำหรับเป็นเครื่องมือในการติดตามงานอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน ๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:21:57
10
เบญจพร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงาานติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือนมิถุนายน ๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/14:13:05
11
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบกระทรวง) มิ.ย. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-05/12:17:15
12
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบฟอร์มบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/18:11:54
13
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/18:11:25
14
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/18:10:49
15
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ คู่มือกลุ่มออมทรัพย์สำหรับเจ้าหน้าที่ ไม่มีไฟล์แนบ
2015-06-03/18:09:55
16
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ คู่มือกลุ่มออมทรัพย์สำหรับประชาชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/18:08:32
17
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ เกรณฑ์การประเมินกลุ่มออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/18:06:33
18
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ การประเมินผลกลุ่มออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/18:05:39
19
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ตามคำรับรองปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/17:59:50
20
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการ กข.คจ. แบบติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/17:55:16
21
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/17:53:21
22
สุวพัชร์ อื่นๆ ปฎิทินการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/14:14:07
23
สุวพัชร์ อื่นๆ แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/13:53:15
24
เฉลิมศรี อื่นๆ ขั้นตอนการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ผ่านระบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/12:00:17
25
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2 แบบป้าย 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/09:30:10
26
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-03/09:28:52
27
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ รายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ฯ (ตัวชี้วัด) เอกสารรายละเอียดประกอบตัวชี้วัดการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (พลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-02/17:13:59
28
กิตติกานต์ อื่นๆ แบบฟอร์มค่าตอบแทนวิทยากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-06-02/12:50:34
29
รัชนี อื่นๆ การขอย้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-30/14:03:31
30
รัชนี อื่นๆ ระเบียบการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-30/14:00:29

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ] 107 [ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login