ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:31:58
2
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:31:25
3
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:30:48
4
รัชนี อื่นๆ ตำนาน พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:27:39
5
รัชนี พช.ใสสะอาด พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:24:08
6
รัชนี อื่นๆ งานสารบรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-23/00:06:26
7
รัชนี พช.ใสสะอาด จรรยาขัาราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-22/23:59:56
8
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช รายชื่อผู้นำชุมชน "ผู้นำการพัฒนา" อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-20/10:23:07
9
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช รายชื่อผู้นำชุมชน "ผู้นำการพัฒนา" อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-20/10:22:32
10
สรัลนุช อื่นๆ จิ๊กซอว์ ช้างพลายบุรีรัมย์ 500 ช้ิน ppt นำเสนอช้างพลายบุรีรัมย์ สันติสุช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-20/10:02:24
11
สรัลนุช อื่นๆ รายงานการขับเคลื่อนดีที่ 8 แบบรายงาน ผลการขับเคลื่อนงาน ดีที่ 8 พลายบุรีรัมย์ สันติสุข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-20/10:00:48
12
พุฒินันท์ อื่นๆ แบบสัมภาษณ์ ส่งถึงจังหวัดภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-15/17:00:17
13
เบญจพร อื่นๆ แนวทางขั้นตอนการใช้จ่ายเงิน(ตำบล)และขั้นตอนการคืนเงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-12/11:30:04
14
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) เอกสารแนวทางการจัดทำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-12/10:48:00
15
ขวัญอนงค์ มชช. การประชุมกลุ่มเป้าหมาย มชช. ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-11/23:40:57
16
สรัลนุช PA รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (PA) 1. รายละเอียดประกอบตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 2. แบบแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 3. แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-10/15:10:56
17
สรัลนุช อื่นๆ เอกสารการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองฯ ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-05-06/06:40:15
18
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เอกสารหลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๘ สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอใช้เก็บ เอกสาร หลักฐานอ้างอิง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-30/15:08:41
19
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับนักวิชาการฯ ใช้ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานฯ และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอจัดทำข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-30/15:05:32
20
สรัลนุช การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ แผนการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-29/18:57:10
21
พุฒินันท์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แผนการปฏิบัติงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบเพิ่มจากกระทรวง) แผนกิจกรรมต่างๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-28/10:32:43
22
พุฒินันท์ ผู้นำ อช/อช แบบจัดทำฐานข้อมูลมวลชนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-28/10:21:41
23
พุฒินันท์ กลุ่มออมทรัพย์ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-21/17:44:07
24
พุฒินันท์ กลุ่มออมทรัพย์ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-21/17:43:29
25
สรัลนุช โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มฯ (พลังกองทุนชุมชนพึ่งตนเอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-21/11:43:08
26
รณภพ อื่นๆ ดาวน์โหลดฟอนต์ FT-Meuang-แตกไฟล์-คลิกขวา-Install ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-20/14:27:53
27
พุฒินันท์ โครงการ กข.คจ. สำเนาแนวทางการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-17/10:16:44
28
พุฒินันท์ โครงการ กข.คจ. สำเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พ.ศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-17/10:15:21
29
พุฒินันท์ โครงการ กข.คจ. แบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมายฯ ส่งรายงานให้จังหวัด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-17/10:12:46
30
พุฒินันท์ โครงการ กข.คจ. แบบรายงานสภาพปัญหาการบริหารเงินทุนฯ ระดับอำเภอ ส่งรายงานให้จังหวัด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2015-04-17/10:11:36

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ] 109 [ 110 ]


Login