ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-27/16:43:01
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-27/13:30:13
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-26/16:46:15
4
ชิษณุกิจ อื่นๆ แบบฟอร์ม แผนการเบิกจ่ายเงินฯ ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-25/15:48:50
5
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี แบบฟอร์มตาราง 4 หน้า เงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-21/13:32:38
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-21/10:38:49
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2563 โอนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-19/18:03:55
8
สริญญา อื่นๆ แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ 2563 **หากมีเอกสารแนบท้าย ขอความร่วมมืออำเภอแนบมาด้วยทุกครั้ง** ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-19/18:02:29
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-19/10:05:11
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-19/09:57:05
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-18/10:53:23
12
ภคินท์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แผนปฏิบัติงาน งบยุทธ 62 ไปพลสงก่อน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-17/17:15:32
13
ภคินท์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทะเบียจัดสรรงบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-17/17:14:55
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรี และงบ กทบ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-17/16:16:24
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-14/19:31:40
16
จินตนา อื่นๆ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-14/10:40:28
17
จินตนา อื่นๆ ทะเบียนจัดสรรงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-14/10:39:52
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-12/15:52:31
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-11/11:34:57
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-07/21:00:39
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-07/16:56:46
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 แก้ไขแจ้งโอนจาก อ.ประโคนชัย เป็น อ.นาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-07/15:57:09
23
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูล ตามแบบตรวจสอบ โคก หนอง นา โมเดล (7 ก.พ.63 เวลา 12.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-07/15:23:14
24
ภคินท์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่างแผนปฏิบัติการ งบยุทธ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-07/11:21:23
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-05/14:43:43
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และการศึกษาบุตร ณ วันที่ 5 ก.พ.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-05/14:29:01
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-05/14:27:04
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย งบบริหาร กทบ และงบสตรี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-05/14:25:30
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ประกันสัญญา และงบสตรี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-31/10:13:13
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย งบสตรี กทบ และค่าวัสด ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-29/09:50:46

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login