ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:18:29
2
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอโนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:18:03
3
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:17:27
4
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:16:09
5
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอหนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:15:43
6
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอนาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:14:42
7
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:14:11
8
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:13:54
9
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอพุไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:13:34
10
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอบ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:13:09
11
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:12:47
12
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:12:19
13
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอหนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:11:58
14
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอบ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:11:40
15
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:11:15
16
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอนางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:10:52
17
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:10:25
18
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอคูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:09:35
19
ศิริมา OTOP ใบประกาศฯ ผลคัดสรร (ดาว) ปี 2562 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:09:07
20
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฐานข้อมูลหมู่่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 52-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-27/09:15:41
21
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ รอบ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-14/14:22:06
22
ศิรินทร์ทิพย์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบประเมินตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ตามหลักธรรมาธิบาล รอบ 2 ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-14/14:20:43
23
วสัน อื่นๆ แบบลงทะเบียน + ค่าพาหนะ กิจกรรมสร้างเครือข่ายสัมมาชีพฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-12/14:07:02
24
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารแนบ หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 115 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-08/10:25:33
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โอน ณวันที่ 7 พ.ย.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-07/10:35:06
26
ศิริมา OTOP ผลการคัดสรร OTOP ปี 62 รอบ 1 รอบ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-06/14:27:17
27
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล QDที่ไม่เข้าสู่กระบวนการคัดสรร ปี62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-06/10:50:30
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ สตรี และ กทบ ณ วันที่ 4 พ.ย.562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-04/14:34:40
29
เฉลิมศรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารแนบ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ)/ว 7182 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-04/14:27:58
30
เฉลิมศรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารแนบ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019 (อกส.จ)/ว 7182 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-04/14:26:48

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login