ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเดือนพนักงานจ้างเหมา ค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร 1 พ.ย.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-01/13:15:27
2
สริญญา อื่นๆ เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-01/09:46:07
3
ภคินท์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แผนปฏิบัติการงบยุทธศาสตรืกรมการพัฒนาชุมชน 2562 ไปพลางก่อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-29/14:45:48
4
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการ กข.คจ. แบบรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-28/09:17:31
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-21/17:44:25
6
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่างแนวทางการคัดเลือกหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการกิจกรรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-17/15:10:42
7
วสัน อื่นๆ แบบรายงานเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-17/15:08:55
8
วสัน PA เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-17/15:06:23
9
วสัน อื่นๆ เป้าหมายหมู่บ้านสัมมาชีพ ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-16/14:22:48
10
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบฟอร์การบันทึกงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-11/21:29:42
11
ภคินท์ อื่นๆ แนวทางส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-11/10:58:34
12
ภคินท์ อื่นๆ แบบฟรอ์มจักทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-11/10:54:51
13
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการสร้างสัมมาชีพฯ ปี 60-62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-09/11:30:31
14
วสัน อื่นๆ แบบรายงานเป้าหมายหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนฯปี63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-09/11:17:05
15
วสัน อื่นๆ กรมแจ้งเป้าหมายตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-09/11:16:40
16
วสัน อื่นๆ การจัดสรรเป้าหมายหมุ่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-09/11:15:21
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรี ณ วันที่ 7 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-07/14:48:27
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-03/20:56:25
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-03/20:55:33
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-30/17:59:26
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 23-25 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-26/19:24:18
22
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ของอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-23/20:02:15
23
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของอำเภอ ประจำเดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-23/20:01:34
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ งบสตรี งบยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12-20 ก.ย.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-22/20:21:50
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค.62 โอนวันที่ 20 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/11:38:04
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรี ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/11:29:51
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/11:28:32
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/10:43:34
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/10:42:46
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 6 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-18/20:34:01

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login